SGK Genelgesi 2022/14 (2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları)

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : E-23213791- 48.679.755<...>-<...> 07.07.2022<...>
Konu : 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan
Çalışmaları

GENELGE 2022/14

Stratejik yönetim ve planlama yaklaşımını kamu yönetiminin temel unsurlarından biri haline
getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Stratejik planlama ve performans
esaslı program bütçe" başlıklı 9 uncu maddesinde, "(1) Kamu idareleri; kalkınma planları,
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu
sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar."
hükmü bulunmaktadır.
Katılımcı bir anlayışla hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumunun 2019-2023 Stratejik Planı başarılı
bir şekilde uygulanmakta olup 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başlatılması
gerekmektedir.
Stratejik Planın hazırlanmasına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceği, 22/04/2021 tarihli ve 31462
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar
ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile
belirlenmiştir.
Anılan Yönetmelik uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumunun Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının,
Üst Yönetici başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinatörlüğünde, sürecin etkin ve etkili
bir şekilde yürütülmesinde sorumluluğu bulunan bütün birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla
yürütülmesi, stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etmek üzere ekte yer alan
Strateji Geliştirme Kurulunun oluşturulması, stratejik plan hazırlık sürecini yürütmek üzere harcama
birimi üyelerinden stratejik planlama ekibi ve ihtiyaç duyulması halinde alt çalışma grupları kurulması
gerekmektedir.
Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık sürecinin üst düzeyde
sahiplenilerek takibinin yapılması, bütün birimlerin katılım ve desteği ile yürütülmesi için azami gayretin
gösterilmesini önemle rica ederim.


Vedat BİLGİN
Bakan