SGK Genelgesi 2023/13 (7438 Sayılı EYT Uygulaması hk)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-98547999-010.01-67161405 13.03.2023

Konu : 7438 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı

Kanuna Eklenen Geçici 95 inci Madde

GENELGE 2023/13

1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 3.3.2023 tarihli ve 32121 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu Kanunun 1 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna

geçici 95 inci madde eklenmiştir.

Bu çerçevede, 6.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı “Emeklilik İşlemleri” ve 29.6.2020 tarihli ve

2020/22 sayılı “5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Kapsamındaki Sigortalıların

Sigortalılık-Tahsis ve Ödeme İşlemleri” konulu Genelgelerde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Diğer taraftan, sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörlere ilişkin yasal düzenlemelerde

herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup, 2018/38 sayılı Genelgenin Birinci Kısmında ve 22.2.2013

tarihli ve 2013/11 sayılı “Sigortalılık İşlemleri” konulu Genelgenin Onuncu Kısmında açıklanan usul ve

esaslar doğrultusunda işlemler yürütülecektir.

A. “Emeklilik İşlemleri” konulu 6.11.2018 tarih ve 2018/38 sayılı Genelgenin;

1) İkinci Kısım Üçüncü Bölümünde yer alan;

“2.1.1. 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında 8/9/1999 (Dahil) Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar”

başlığının;

- Birinci paragrafının altına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“3/3/2023 tarih ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7438 sayılı Kanun ile Kanuna

eklenen geçici 95 inci madde gereğince 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunanlar için 506

sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 1479 sayılı Kanunun geçici 10

uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yaşlılık aylığı hak kazanma koşullarından prim ödeme

gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartları değiştirilmeksizin yaş şartı kaldırılmıştır.”

- İkinci paragraftaki “A, B ve C bentlerindeki” ve “birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki”

ifadelerinden sonra “ve Kanunun geçici 95 inci maddesindeki” ifadesi eklenmiştir.

“2.1.1.1.2. 506 Sayılı Kanunun Geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) Bendine Göre

Aylığa Hak Kazanma Koşulları” başlığının altına “2.1.1.1.2.1. 3/3/2023 (Hariç) Tarihinden Önce

Talepte Bulunanlar” alt başlığı ifadesi, “4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli

Geçiş Süreci” tablosunun altına “2.1.1.1.2.2. 3/3/2023 (Dahil) Tarihinden Sonra Talepte Bulunanlar"

alt başlığı ile aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

-7438 SAYILI KANUN İLE 5510 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 95 İNCİ MADDE HAKKINDA 13/03/2023 TARİHLİ VE 67161405 SAYILI GENELGE için tıklayınız