SGK Genelgesi 2023/3 (Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-24010506-010.06.01-60558535 05.01.2023

GENELGE 2023/3

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2023
yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arası için tespit edilerek,
29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri
arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 333,60 (üç yüz otuz üç lira altmış kuruş) Türk
Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta
primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet
borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate
alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde
dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

 1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların
sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 333,60 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 2.502,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 75.060,00 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2022 - 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL

15/12/2022-14/1/2023 devresi için : 3.451,20 TL+ 4.670,40 TL =8.121,60 TL

15/12/2022 - 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 1.617,75 TL x 16 gün = 25.884,00 TL

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 2.502,00 TL x 14 gün = 35.028,00 TL

15/12/2022 -14/1/2023 devresi için : 25.884,00 TL + 35.028,00 TL= 60.912,00 TL