SGK Mevzuatında Alt İşveren Nasıl Olunur?

SGK MEVZUATINDA ALT İŞVEREN NASIL OLUNUR?

1) SGK Mevzuatına göre alt işveren sayılabilmek için;
⎯ İşyerinde sigortalı çalıştıran asıl işverenin varlığı,
⎯ Alt işverenin yapmayı üstlendiği iş için sigortalı çalıştırması,
⎯ İşin asıl işverenin işyerinde yürütülmesi,
⎯ Alt işverenin, işyerinde asıl işverenin yapmış olduğu ana işin bir bölümünde,
eklentilerinde veya yardımcı işlerinde iş alması,
Şartlarının aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir.
2) Asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt
işveren ile birlikte sorumludur.
SGK MEVZUATINDA ALT İŞVERENLİK KAVRAMI:
5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin altınca fıkrasında, bir işverenden, işyerinde yürüttüğü
mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu
iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denileceği, sigortalılar,
üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl
işverenin, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte
sorumlu olacağı, belirtilmiştir.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin doğabilmesi için, işyerinde sigortalı çalıştıran bir asıl işverenin
bulunması gerekmektedir. Sigortalı çalıştırmayan işverenlik sıfatını kazanamayacağı için bu
durumdaki kişilerden iş alanlar da alt işveren sayılmayacaktır. Ayrıca asıl işverenin işverenlik
sıfatını koruması adına, işyerinde sigortalı çalıştırarak işin bütününü başka bir işverene
devretmemiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda işin bütünün bir başka işverene bırakıldığı durumlarda alt işverenlik söz konusu olmayacaktır. Bu doğrultuda işin belli bir bölümünde değil
de tamamının bir bütün halinde bir başkasına devredildiği, işten bu yolla tamamen el çekildiği,
dolayısıyla sigortalı çalıştırılmadığı için işverenlik sıfatına haiz olunmadığı durumlarda işi
devralan kişi alt işveren, devreden de asıl işveren olarak nitelendirilmemektedir.
5510 sayılı Kanuna istinaden asıl işveren- alt işveren ilişkisinin kurulması için alt işverenin
yapmayı üstlendiği işte çalıştırdığı sigortalıların, o iş için alınmış ve çalıştırılmış olması
gerekmektedir. Esasen iş alanın söz konusu işi var olan ve 5510 sayılı Kanun kapsamında
bulunan işyerinin (devamlı işyeri) sigortalı işçileri ile yapması durumunda, iş alan alt işveren
olarak kabul edilmemektedir.
Örnek 1: Bir fabrikaya yemek pişirilmesi işini kendine ait müstakil işyerinde yapan ve burada
çalıştırmış olduğu işçileri ile yemekleri fabrikaya getirip servis yapan kişi yardımcı hizmetler
olarak nitelendirilecek olan söz konusu işi fabrika işyerinde, bölüm veya eklentilerinde
yapmamış olduğundan, sosyal sigorta yükümlülüklerini fabrika işyeri dosyası üzerinden alt
işveren olarak değil, kendi adına açılmış olan devamlı işyeri dosyası üzerinden yerine
getirecek ve alt işveren olarak kabul edilmeyecektir.
İşin tamamının yürütümü ile sorumlu olan işverenden iş alan, ancak sigortalı çalıştırmayanların
da alt işverenliği söz konusu olmayacaktır. Bu anlamda, alınan işte sigortalı çalıştırmayıp tek
basına ya da ortakları ile işi yürüten kişi alt işveren olarak kabul edilmemektedir.
Örnek 2: Bir inşaat işine ilişkin olarak müteahhitten sıva işini alan ve sigortalı çalıştırmaksızın
söz konusu işi tek basına yapan kişi alt işveren sayılmayacaktır.
Alt işverenin asıl işverene ait işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya
işin bölüm veya eklentilerinde iş alması gerekmektedir. İşyerinde yapılan ana işin ne olduğu
hususu, işyerinin ne amaçla tesis edilmiş olduğuna bakılarak tespit edileceğinden, ana işin bir
bölümünden iş alarak kendi adına ve hesabına işçi çalıştıran kişi alt işveren olarak kabul
edilecektir


TÜRMOB