SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak

SGK TEBLİGATLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPACAK

Resmi Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak
Tebligata İlişkin Yönetmelik gereği;

⎯ SGK, mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evrakları, işverenlere ve sigortalılara
elektronik ortamda yapabilecek.
⎯ İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak
zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya
başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat
adresi almak zorundadırlar.
⎯ İşverenler dışındaki kişilerin elektronik tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır.
Ancak İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler
elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan
çıkamayacaklardır.
⎯ Elektronik imzalı evrak işveren veya sigortalının elektronik ortamdaki adresine
ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
⎯ Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil)
tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinde,
elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılacaktır.
SGK TARAFINDAN YAPILACAK ELEKTRONİK TEBLİGAT İŞLEMLERİNİN
USUL VE ESASLARI:
İlgili mevzuat bölümünde belirtilen yönetmelik gereği, SGK, mevzuatı gereği yapmak
zorunda olduğu tebligatlarını elektronik posta yoluyla yapabilecektir. Buna göre;

1) SGK, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakları, muhataplarına elektronik
ortamda tebliğ edebilecek. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple
yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara
diğer usullerle de tebligat yapılabilecek
2) İşverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak
zorundadırlar. İşveren dışındaki kişiler ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik
ortamda tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir. İsteğe bağlı olarak kendilerine
elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup
daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaktır.
3) Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihi (1/10/2021) takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan
işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay
içinde, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.
4) Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından
tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve SGK tarafından
muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir. Elektronik imzalı evrak muhatabın
elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ
edilmiş sayılır. Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde
saklanır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip
e-tebligat kayıtları da silinebilir. Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar
muhataba veya yetkili mercilere sunulur. Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin
delil sayılır.
5) Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların;
a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil)
tarih itibarıyla,
b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit
edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla,
c) Elektronik posta adresleri kullanıma kapatılır.
6) SGK tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği,
gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak,
a) SGK ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
b) Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden
ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.

c) Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.
d) Olay kayıtları otuz yıl.
Süreyle arşivde muhafaza edilir:
7) Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap
a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
a) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
b) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
c) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,
Yükümlüdür.
Belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın
sorumluluğundadır.
8) SGK, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup
işletebilir veya elektronik tebligat yapmaya yetkili Kurumlarla yapılacak protokol
hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat yaptırabilir, elektronik ortamda yapılacak
tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı
doğrultusunda kullanabilir.
SGK, 8'inci madde gereği hangi sistemi kullanacağını henüz açıklamamıştır. Açıklama
yaptığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

Saygılarımızla…