SGK'dan 27256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Hakkında Duyuru

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 28 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ- 27256 KANUN NUMARALI BELGE İŞLEMLERİ

Bilindiği üzere, 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256
sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 28 inci madde eklenmiş olup,
anılan maddede; “1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal
güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; özel
sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet
belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi
yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 tarihinden sonra ilk
defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği hâlde 2019/Ocak ila
2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik
Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen
özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen
çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak
tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi
geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm
primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır. Bu maddeyle sağlanan
destekten yararlananlar geçici 27 nci maddede düzenlenen destekten yararlanamaz.” hükmü
yer almıştır.

Bu kapsamda, anılan destekten yararlanılacak sigortalılar için öncelikle
https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler
ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama / 27256 İlave İstihdam” ekranları
vasıtasıyla tanımlama yapılması gerekmektedir.

Söz konusu prim desteğinden yararlanılması için tanımlaması yapılan
sigortalı/sigortalılar için 2020/12.ay/dönemi itibariyle ve tanımlama yapılan dönemlerle sınırlı
kalmak kaydıyla MUHSGK sisteminden 27256 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet
beyannamesinin verilmesi mümkün bulunmaktadır.

MUHSGK sisteminden 27256 kanun numaralı belge onayı aşamasında “koşullara uygun
sigortalı bulunamadı, sigortalılarınızı kontrol ediniz” uyarı mesajı ile karşılaşılması durumunda,
https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler
ve Tanımlar / 4447-Geçici 28.madde listeleme” menüsü vasıtasıyla, sigortalıların belge verilen
dönem için 27256 kanun numarasından tanımlama kaydının bulunup bulunmadığının kontrol
edilmesi, hata sebebinin anlaşılmasında işverenlerimize yol gösterecektir.

27256 kanun numarası ile yapılacak bildirimlerde, destek karşılığı indirim tutarı
(sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar) tahakkuk
fişinde gösterilmeyecek olup, tahakkuk fişinde "indirim emanette gösterilmiştir" açıklama
mesajı görüntülenecektir.

27256 kanun numaralı belge karşılığı indirim tutarı, 27256 kanun numaralı muhtasar
ve prim hizmet beyannamesinin onaylanmasının ardından ilgili ayın sonuna kadar
Kurumumuzca işverenlerimizin işyeri emanet hesaplarında gösterilmesi sağlanacak ve borca
mahsup yoluyla işlem gerçekleştirilecektir. Bu durumda 27256 kanun numaralı belgenin
onaylandığı ilgili dönemin banka borç sorgulaması sırasında işverenlerimizce 27256 kanun
numarasından karşılanacak destek tutarı indirimsiz tutar olarak görüntülenecek olup, anılan
kanun numarası ile belge veren işverenlerimizin tereddüde kapılmaması önem arz etmektedir.

27256 kanun numaralı belgenin onaylanmasının ardından indirim tutarının işyeri
emanet hesaplarında yer alması, Kurumumuzca merkezden periyodik aralıklarla çalıştırılacak 
sistemle sağlanacak olup, aynı zamanda işyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl
Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından da emanet oluşturma ve borca mahsup
etme yönünde gerekli işlemler yapılabilecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesine ilişkin usul ve esaslar 2020/49 sayılı
Genelge ile açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 27256 kanun numaralı belgede kayıtlı sigortalıların 2020/49 sayılı
Genelgede açıklanan en düşük ay sayısına ilave olması gerekmekte olup, 27256 kanun
numaralı belgenin onaylanmasının ardından https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi
üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler ve Tanımlar / Cari Dönem Hatalı Teşvik
Sorgulama” menüsü vasıtasıyla en düşük ay sayısına ilave olunup olunmadığının kontrol
edilmesi mümkün bulunmaktadır.

İşverenlerimize önemle duyurulur.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu
 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
 İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı
E-posta: istihdamtesvikleridb@sgk.gov.tr