SGK'dan 4447 Sayılı Kanunda Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği Hakkında Duyuru

T.C.
 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

4447 Sayılı Kanun’un Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği Hakkında Duyuru

25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7319
sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4’üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununa geçici 31 inci madde eklenmiştir.

Anılan maddenin üçüncü fıkrasında; “Bu maddeyle sağlanan kredi faiz veya kâr payı
desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Bu madde kapsamına
giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanır.” Hükmü
yer almaktadır.

Diğer taraftan destek uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 09.07.2021 tarihli ve 2021/24
sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Bu kapsamda, 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve
kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin
yürürlük tarihinden sonra 30.06.2022 tarihine kadar kredi kullanan işverenlerce, Kurumumuz
sistemlerinde yer alan teşvik tanımlama ekranlarında "7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde
- Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği" menüsü ile sisteme tanımlanmış sigortalılarından en fazla 5
sigortalı seçiminin yapılması gerekmektedir.

İşverenlerimiz Sigortalı seçimini İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)
uygulamasında yer alan “İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / 4447-Geçici 31 inci Madde Listeleme”
menüsünden “Sigortalı Seç” butonu ile yapabileceklerdir.

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanmak isteyen
işverenlerimizce seçilecek sigortalılar için Kurumumuz sistemlerinde Kanunda öngörülen
şartların sağlanıp sağlanmadığı yönünde çalışma yapılacağından, söz konusu sigortalı seçiminin
işverenlerimizce 14.11.2022 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir.
Seçimi yapılan sigortalıların sonradan değiştirilemeyeceği dikkate alındığında,
işverenlerimizce 2021/24 sayılı Genelgede yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak en fazla 5
sigortalı seçiminin yapılması önem arz etmektedir.

Sigortalı seçimi sadece 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kefalet
sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan
maddenin yürürlük tarihinden sonra 30.06.2022 tarihine kadar kredi kullanan işverenlerce
yapılacağından, 7319 teşvik tanımlaması yapan ancak kredi kullanmayan işverenlerce herhangi
bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SGK