Şirketlerin Başka Şirketlerle Birleşmesi (Ahmet Metin Aysoy)

Şirketlerin Başka Şirketlerle Birleşmesi (Ahmet Metin Aysoy)

Şirketlerin Başka Şirketlerle Birleşmesi  (Ahmet Metin Aysoy, SGK Eski Başmüfettişi)

Ticaret ortaklığı niteliği taşıyan şirketlerin birleşmesi, bu şirketlerde çalışan kişileri hep tedirgin etmiştir.

Çalışanların bu durumda, özellikle kıdem tazminatı alacakları konusunda taşıdıkları kaygı önem taşımaktadır.

Bu durumda ;

Şirket birleşmesine işçinin itiraz hakkı var mıdır?

Itirazda bulunma hangi sonucu doğurur ?

Konuyla ilgili açıklamamızı maddeler halinde sunalım.

A-6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 178. maddesi, şirket birleşmesi halinde, çalışanlara birleşmeye itiraz hakkı tanımıştır.

Madde 178

(2) İşçi itiraz ederse, hizmet sözleşmesi kanuni işten çıkarma süresinin sonunda sona erer; devralan ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür.

B-İtiraz hakkını kullanan çalışanın iş sözleşmesi bildirim süresinin sonunda sona erer. Çalışan iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği için, kıdem tazminatını ve diğer alacaklarını alma imkanını elde eder.

C- 6102 sayılı Ticaret Kanunu özel kanundur. 4857 sayılı İş Kanunu da özel kanundur. Ancak, Türk Ticaret Kanunu sonraki kanun olduğu ve şirket birleşmesi ile ilgili özel hükümlere yer verdiği için öncelikle uygulanma vasfına sahiptir.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU