Şirketler / Tacirler Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikini Yaptırmayı Unutmayın

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir Denetçi

ŞİRKETLER / TACİRLER  YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ  TASDİKİNİ YAPTIRMAYI UNUTMAYIN!

Türk Ticaret Kanunu (TTK) gereğince gerçek ve tüzel kişiliklere ait yevmiye defterlerinin kapanış onayı için Haziran ayının sonuna kadar Notere ibraz edilmesi ve son kaydının altına noterce görülmüştür ibaresinin yazılarak onaylanması gerekmektedir.

Daha doğrusu,  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesi, yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, notere yaptırılır hükmünü taşımaktadır.

Bu bağlamda;

-Kollektif Şirketler,
-Adi Komandit Şirketler,
-Anonim Şirketler,
-Limited Şirketler,
-Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler,
-Kooperatifler,
-Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri,
-Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri, bir önceki yıl kullandıkları yevmiye defterinin (e-defter hariç) kapanış tasdikini yaptırmak zorundadır.

Covid-19  Salgın hastalığı nedeniyle süre uzatılmadığı taktirde, kapanış onayının son günü 30 Haziran 2020 Salı günüdür 

Yevmiye defterinin kapanış tasdikini yasal süresi içinde yaptırmayan mükelleflere TTK’ nun 562/1-c maddesi hükmü gereğince (64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar yani ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması.) halinde
Türk Ticaret Kanunu gereği 9.387 lira idari para cezasının kesileceği gözardı edilmemelidir.  Bu idari para cezasını mahallin en büyük mülki amiri kesmeye yetkilidir (TTK 562/13).

İşin cezaî boyutu bir yana, kapanış onayı yaptırılmamış yevmiye defterinin, ticarî davalarda delil olarak kabul edilmemesi gibi olumsuz bir yanının da olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Dolayısıyla, hem anılan idarî para cezasına muhatap olmamak hem de olası bir davada yevmiye defterinin lehine delil olmasını isteyen gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, yevmiye defterinin kapanış onayını zamanında yaptırmaları menfaatlerine olacaktır.

Yevmiye Defterinin Vergi Kanunları açısından AÇILIŞ TASDİKİ  zorunlu olup, KAPANIŞ ONAYI (Tasdiki) zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sağlıcakla kalınız...

EYUP YÜCELİ
Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi
eyuceli@hotmail.com