Şirketlerde Mart Ayında Yapılması Gerekenler

MELTEM AKÖZ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

TTK’YA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE MART AYI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKENLER


MELTEM AKÖZ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

meltem_akz@hotmail.com


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ve limited şirketlerde mart ayı sonuna kadar;

1)      Genel kurul yapılması,

2)      Bağımsız denetçi seçimi,

3)      İnternet sitesinin açılması ve gerekli bilgilerin yayımlanması,

4)      Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,

5)      Bağlı ve hâkim şirketler raporlarının hazırlanması ve

6)      Şarta bağlı sermaye artırımı varsa esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescili

gerekmektedir.

GENEL KURUL YAPILMASI

Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, yapılır.

Olağan genel kurul toplantısı Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.

Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Toplantının, şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun esas sözleşmede açıkça düzenlenmesi gerekir.Esas sözleşmede yazması şartıyla elektronik ortamda genel kurul yapılabilir.

 

YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Anonim şirketlerinYönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içindehazırlar ve genel kurula sunar yani genel kuruldan önce yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve internet sitesinde yayımlanması mecburidir.

 

BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

Normal şartlarda faaliyet dönemi bitmeden denetçi seçilmesi şarttır!

Denetçi, normal şartlarda TTK’ya göre şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır

Faaliyet döneminde denetçi seçilmediyse en son hangi tarihe kadar denetçi seçilebilir?

TTK 399.md.6.fıkrasındafaaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrada gösterilen mahkemece atanır” der.Bu yüzden dönem sonuna kadar denetçi seçilmemişse dördüncü ayın başı yani mart ayı sonuna kadar denetçi seçilmeli veseçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirip, seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ileinternetsitesinde ilan edilmeli.

 

İNTERNET SİTESİ AÇILMASI

TTK 397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri,denetime tabi oldukları tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Genel kurulla ilgili aşağıdaki bilgilerin internet sitesine konulması unutulmamalıdır;

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte ve bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce internet sitesine konur.

Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.

Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.

Eğer birleşme varsa; birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine konur.

Eğer bölünme varsa, bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu,son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine konur.

Payları Borsa'da işlem görmeyen halka açık anonim ortaklıklaryönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile söz konusu finansal tablolarını ve varsa buna ilişkin bağımsız denetleme raporlarının özetlerinikendi internet sitelerinde yayımlarlar.

 

BAĞLI VE HÂKİM ŞİRKETLER RAPORLARININHAZIRLANMASI

Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet  yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler.

Bağlı ve hakim şirketler raporu neler içerir?

Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş  faaliyet  yılında  hâkim  şirketin  ya  da  ona  bağlı  bir  şirketin  yararına  alınan  veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır.

Hangi şirketler bağlı, hangi şirketler hakim şirkettir?

Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak;

Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa bu şirket hakim şirkettir.

Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa,hakimiyeti altındaki şirket bağlı şirkettir.

Dolaylı Hakimiyet nedir?

Bir hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olması, dolaylı hâkimiyettir.

 

ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ

Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım haklarını kullanmak yoluyla yeni payları edinmek hakkı  sağlamak suretiyle, sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilir. Yönetim kurulu, hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay içinde, esas sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu beyannamesini sicile tevdi eder.


Diğer Yazıları

-Uluslararası Faizsiz Finans Standartları

-Net İşletme Sermayesi Şirket Değerini Belirler 

-Dönem Sonunda Tescil Edilmeyen Sermaye Avanslarının Durumu

-Nakit Sermaye Artışı Faiz İndirimine Dair Soru-Cevaplar

-Sermayenin Tamamlanması Kapsamında Sermaye Avanslarının Durumu

-Yatırım projelerinde pratik karlılık analizi  

-CDS, (Credit Default Swap) Nedir? 

-Enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) gelmesi için şartlar oluşuyor mu?