Sosyal Güvenlikte Yapılan Yeni Değişiklikler

Sosyal Güvenlikte Yapılan Yeni Değişiklikler

İŞVERENLERİMİZİN DİKKATİNE !

Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülen işlemlerin usul ve esaslarını belirleyen “ Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde “ 05 Aralık 2017 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle, işverenlerimize yönelik olan yeni uygulamaları şu şekilde açıklayabiliriz.  1. Bildirge Verme ve Prim Ödeme Süresinin Mücbir Sebeple Uzatılması
Yönetmelik değişikliği öncesinde; Sosyal Güvenlik Kurumunun merkezi bilgi işlem sisteminde çeşitli sebeplerle meydan gelen arızlarda, işverenlerce Kuruma elektronik ortamda belge verilememesi veya primlerin ödenememesi durumunda, yapılan duyurularla Türkiye geneli belge verme süresi ve prim ödeme süresi uzatılmaktaydı.

Değişiklik sonrasında ise, Kurumun merkezi bilgi işlem sisteminde arıza olmamasına rağmen  işyeri dosyasının bulunduğu bölge, il, ilçe veya mahalde yaşanacak, internet servis sağlayıcı arızası, doğal afet (deprem, yangın, sel vb) ve elektrik veya iletişim alt yapı arızaları sebebiyle belge verilememesi veya prim ödenememesi halinde, durumun İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tespiti ve Kurum Başkanlığının uygun görmesi kaydıyla, engelleyici sebebin ortadan kalktığı tarihi takip eden beş iş günü içinde belgeler verilirse veya primler ödenirse süresinde ödenmiş kabul edilecektir.  1. İhale Yoluyla Arka Arkaya Alınan Hizmet Alımı İşlerinin Aynı Dosyadan Bildirilmesi
Mevcut uygulamada; Temizlik, Güvenlik, Taşıma ve benzeri hizmet alım işlerinde,  işin bitiminden sonra aynı işin tekrar aynı işverence ihale yoluyla alınması halinde her bir ihale için ayrı dosya tescil ettirilmekteydi.

Yapılan değişiklikle; aynı işverene aynı işkolunda işin bitiminden sonra bir ay içerinde tekraren verilen hizmet alım işlerinde (Temizlik, Güvenlik, Taşıma vb.), işverenin talebi halinde yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeden ilk ihale için tescil edilen dosya üzerinden işlemler yürütülebilecektir.  1. Aynı İşverene Ait Birden Fazla Devamlı İşyerlerinin Tek Dosya Üzerinden Bildirilmesi
Aynı işveren ait olan ancak bulundukları ilçeler farklı olan işyerleri için, ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerinde ayrı ayrı işyeri dosyası tescil edilmesi gerekmekteydi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle; aynı İl sınırları içerisinde bulunan, aynı işveren ait, aynı işkolu kodundaki birden fazla devamlı mahiyetteki işyeri dosyasınınişverenin yazılı talebinin olması şartıyla, tek bir dosya üzerinden bildirilmesineKurumca izin verilebilecektir. Birleştirilmiş dosyanın hangi ünitede olacağı Kurumca belirlenecektir. Ayrıca normalde birden fazla dosya üzerinden yapılacak bildirimlerin tek dosya üzerinde yapılması işlemlerin takibini de kolaylaştıracaktır.

Ancak tek dosyada işlem görmenin bazı dezavantajları da olacaktır. Örneğin, üç işletmesi olan ve her biri SGK da ayrı dosya üzerinden işlem gören işverenin işletmesinin birinde teşvikten yararlanmasına engel olacak bir işlemin gerçekleşmesi halinde sadece o dosya teşvikten yararlanamayacak iken dosyaların birleştirilmesi halinde aynı durumun mevcudiyetinde be defa tüm işletmeler teşvikten yararlanamayacaktır.  1. İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Belgeler
İşyeri açılışlarında SGK a verilen işyeri bildirgesine ek olarak en geç bir ay içindeişyeri adresini gösterir yerleşim belgesi, yetkili kişilerin imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, işyerinin özelliğine göre yapı ruhsatı veya ortaklık sözleşmesi vb. belgelerin de Kuruma verilmesi gerekmekteydi.

Değişiklik sonrası yeni uygulama ile; 01 Haziran 2018 tarihinden sonra işyeri tescillerinde işyeri bildirgesine ek olarak verilmesi gereken belgeler yedi iş günü içerisinde Kuruma verilecektir. Ayrıca Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) uygulamasına geçildikten sonra Kurumca gerekli görülmesi halinde MPHB  için meslek mensuplarıyla yapılmış sözleşme de işyeri açılışlarında istenebilecektir.  1. Eksik Gün Bildirimine İlişkin Değişiklikler
Ay içinde 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılar için Kuruma verilecek eksik gün bildirimine dayanak teşkil edecek eksik çalışmayı kanıtlayıcı belgelerin neler olduğu , Yönetmeliğin 102 inci maddesinin 13 üncü fıkrasında yeniden aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor, 

b) Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi, 

c) Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge, 

ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler, 

d) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi, 

e) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları, 

f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği, 

g) İşe devamsızlığa ilişkin belgeler, 

ğ) İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge, 

h) Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge, 

ı) 5434 sayılı Kanunun ek 76 ve geçici 192 nci maddesine tabi olunduğunu gösterir belge, 

i) Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge, 

j) İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler, 

k) Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler 

01 Ocak 2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere :

* Ücretsiz/Aylıksız İzin belgesinde artık hem sigortalının hem de işverenin imzasının olması gerekmektedir.

* Disiplin cezasına ilişkin belgelerin sigortalıya tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

* Daha önce Yönetmeliğin ilgili fıkrasında yer almayan (g) , (ğ) , (h) , (ı) , (i) , (j) maddelerindeki belgeler de eksik çalışmaya ilişkin belgeler olarak Yönetmeliğe eklenmiştir.

* Eksik gün bildirimi vermek zorunda olan işverenlerce - sigortalının durumuna göre düzenlenen - Kuruma verilen eksik gün bildirimi formunun ekinde (a), (c), (ç), (f), (h), (ı), (i), (j) ve (k)  maddelerinde sayılan belgeler  Kuruma verilmez. Ancak istenildiğinde ibraz edilmek üzere işverence saklanır. Diğer maddelerde sayılan belgeler APHB verilme süresi içerisinde Kuruma verilir

Kuruma eksik gün bildirimi verme zorunluluğu olmayan 10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler de yukarıdaki fıkrada sayılan eksik çalışmaya ilişkin belgeleri istenilmesi halinde ibraz etmek üzere saklamak zorundadır.  1. 2017 Kasım Ayı Sigorta Primi Ödeme Süresi :
Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 2017 yılı Kasım ayına ait cari ay primi ile 6770 sayılı Kanun kapsamında prim ertelemesinden faydalanan işverenlerin 2017/Şubat ayının ertelenen tutarlarının son ödeme tarihi 26 Aralık 2017 tarihine çekilmiştir.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 20 Aralık 2017 tarihli duyuru ile ; SGK Yönetim Kurulunca 2017 yılı Kasım ayına ait cari ay primi ile6770 sayılı Kanun kapsamında prim ertelemesinden faydalanan işverenlerin2017/Şubat ayının ertelenen tutarlarının son ödeme tarihi 02 Ocak 2018olarak belirlenmiştir

Önemle hatırlatırız !!!

Mustafa KESKİN

MEFA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ