TÜRMOB 2019 Pratik Bilgiler Rehberi

TÜRMOB 2019 Pratik Bilgiler Rehberi Yayınlandı

TÜRMOB 2019 PRATİK BİLGİLER REHBERİ YAYINLANDI

İÇİNDEKİLER; 

VERGİ PRATİK BİLGİLER

E-Haciz Uygulamaları

Ek Mali Tablo Verilmesi Sınırı

Emlak Vergisine Esas Değer ve Emlak Vergisi Oranları

Fatura Düzenleme Sınırı

Gecikme Zammı Oranları

Geçici Vergi Oranları

Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarlar

Harç Tutarları

İhtiyati Tahakkuk Esasları

İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade ve Mahsup Sınırı

Kanuni Süresi İçinde Sadece Bankaya Ödenmesi Zorunlu Olan Vergiler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Oranları

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Kira Ödemelerinde Banka, PTT ve Özel Finans Kurumlarının Kullanılma

Zorunluluğu

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Oranları

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin

Temerrüt Faiz Oranı

Merkezi Bütçe Tahmin Edilen Gelir ve Vergi Geliri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

ÖTV Oranları

Parasal Sınırlar ve Oranlar

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları

Serbest Bölge İşlemleri YMM Raporu

Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı

Tahsilat ve Ödemelerde Banka, PTT ve Özel Finans Kurumlarının

Kullanılma Zorunluluğu

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları

Tecil Faiz Oranları

Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak

Ücretler

Turizmi Teşvik Kanunu`nun Cezai Hükümleri

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (32 Sayılı Karar)

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun

Türk Ticaret Kanunu`na Göre Uygulanan Para Cezaları

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları

Vergi Davalarında Parasal Sınırlar

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Vergi İstisna ve Muafiyetleri (Vergi Harcamalarının Kanuni Dayanaklarına

İlişkin Liste)

Vergi Kanunlarında Yer Alan Bildirim Süreleri

Vergi Türleri İtibariyle Toplam Vergi Harcaması Tahminleri

Vergi Türü Kodları

Vergi Usul Kanunu`nda Yer Alan ve 2019 Yılında Uygulanacak Maktu

Hadler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin

Tebliğ

Yeniden Değerleme Oranları

4857 Sayılı İş Kanunu`na Göre Uygulanacak Para Cezaları

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`na Göre

Uygulanacak İdari Para Cezaları

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği

Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret

Asgari Yıllık İzin Süreleri (4857 Sayılı İş Kanunu Md. 53)

Çeşitli İşkollarına Ait İşlerin Asgari İşçilik Oranları

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği

Elli ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan

Özürlü, Eski Hükümlü Çalıştırma Oranı

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması

İhbar Bildirim Süreleri

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri

İşsizlik Sigortası Primi Oranları

Kapıcılar İçin Asgari Ücret

Kıdem Tazminatı Tavanı

SOSYAL GÜVENLİK PRATİK BİLGİLER

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi

SGK Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi

Sigorta Primlerine Tabi Olmayan Ödemeler

Sosyal Güvenliğe İlişkin Taban ve Tavan Ücretler

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının

Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması

Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumunca SMMM ile YMM`lerce İşyeri Kayıtlarının

İncelenmesi Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından

Mahsup Suretiyle Ödenmesi

Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, Primden

Muaf Aile Yardımı ve Yemek Paraları

Uyumlu Prim Borçlularının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar

Aracılığıyla Ödenmesi

Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü

Dernekler Kanunu

Dernekler Yönetmeliği

Fiyat Endeksleri

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği

Vakıflar Kanunu

Vakıflar Yönetmeliği

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305)

-- TÜRMOB 2019 PRATİK BİLGİLER REHBERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYNAK: TÜRMOB