TÜRMOB'TAN MALİ TATİL HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

TÜRMOB'TAN MALİ TATİL HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA 

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2022 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANIYOR

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve
yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayıp 20
Temmuz 2022 Çarşamba günü sona erecektir.
2022 yılı için
‾ Beyan süresi 1-20 Temmuz 2022 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin
verilme süresi 27 Temmuz 2022 Çarşamba bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin
ödeme süresi 28 Temmuz 2022 Perşembe günü,
‾ Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2022 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü
mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz
2022 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi
26 Temmuz 2022 Salı günü,
mesai saati bitimi olacaktır.

Haziran 2022 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi, Damga ve Muhtasar ve Hizmet Prim
Beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerinin ödenmesinin son günü 26 Temmuz 2022 Salı
günüdür.

Haziran 2022 dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının verilme tarihi de 1 Ağustos 2022 Pazartesi
günüdür.

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi
ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve
harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmamaktadır. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre
faaliyette bulunan meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında mer’i mevzuata göre
yapmaları gereken bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemelerini 20 Temmuz tarihinden sonraya
erteleyerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar getiren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas
Edilmesi Hakkında Kanun, 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün
itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yasanın 1’inci maddesine göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil
uygulanmakta, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, mali tatil, Temmuz
ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

27/01/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18’inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas
Edilmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere ilişkin olarak 10.04.2016
tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra
No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” ile “1 Sıra No'lu Mali Tatil Uygulaması
Hakkında Genel Tebliği” n de de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu düzenlemeye göre, 2022 yılında mali tatil, 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayıp 20 Temmuz
2022 Çarşamba günü sona erecektir.

II- YASADA YER ALAN DÜZENLEMELER
1- Vergiyle İlgili Düzenlemeler

5604 sayılı Yasada, vergi ile ilgili bazı işlemlerin süresinin uzayacağı, bazı işlemlerin süresinin
işlemeyeceği ve bazı işlemlerin yapılamayacağına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Bu
düzenlemeler, aşağıdaki gibidir:

1.1- Sürelerin Uzaması
5604 sayılı Yasanın 1’nci maddesine göre, son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son
gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu süreler aşağıdaki gibidir: (5604
sayılı Yasa Md. 1/ 2)

✓ Beyanname verme süreleri: Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken
beyannamelerin verilme süreleri.
✓ İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta ödeme süreleri: İkmalen, re’sen veya
idarece yapılan tarhiyatta vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları
ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
✓ Uzlaşma ve ceza indirimine ilişkin süreler: Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara
karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak
başvurulara ilişkin süreler.
✓ Devamlı bilgi vermeye ilişkin süreler: Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi
gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi
(aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün
mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.
Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten 5604 sayılı Yasa kapsamındaki kanuni ve idari
süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş
sayılmaktadır.
Ayrıca kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin
ödeme süreleri de mali tatil kapsamındadır.1

1.2-Sürelerin İşlememesi:
Aşağıda belirtilen süreler malî tatil süresince işlemez.
✓ Muhasebe kayıt süreleri: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması
gereken muhasebe kayıt süreleri,
✓ Bildirim süreleri
✓ Dava açma süreleri: Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri
Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar. 
1.3- Mali tatil süresince yapılamayan bazı inceleme işlemleri
Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve
belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

1.4- Mali tatil süresince bilgi isteme talepleri
Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme
talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmemektedir. Ancak tatil süresi içinde
gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlamaktadır.
1.5-Mali tatil kapsamına girmeyen vergi, resim ve harçlar
5604 sayılı Kanunun 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 27.01.2016 tarihinden geçerli olmak
üzere değişen 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca;
⎯ özel tüketim vergisi,
⎯ banka ve sigorta muameleleri vergisi,
⎯ özel iletişim vergisi,
⎯ şans oyunları vergisi ile
⎯ gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim
ve harçlar
için malî tatil uygulanmayacaktır.

2- Sosyal Güvenlik ile İlgili İşlemler

Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu,
25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa
göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan,
bildirim ve ödemeler; 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal
Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 5604 sayılı Yasanın 1’inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir. (5604 sayılı Yasa Md. 2/ 1)
Ancak, söz konusu yasal düzenlemelerden bir kısmı 5510 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırıldığından,
5510 sayılı Yasa uyarınca yapılması gereken iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan
beyan, bildirim ve ödemelerden mali tatile rastlayanları, 5510 sayılı Yasanın 104’üncü maddesi hükmü
uyarınca 2 5604 sayılı Yasanın 1’inci maddesinde belirtilen süreler kadar ertelenecektir.

Maliye Bakanı, malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (5604 sayılı Yasa Md. 1/ 9) Sosyal güvenlik
işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı yetkilidir. Vergi ile ilgili işlemlerde, Yasada Maliye Bakanına tanınan yetki, sosyal güvenlik ile
ilgili işlemlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kullanılır.

III- TEBLİĞLERLE YAPILAN AÇIKLAMA VE DÜZENLEMELER

Yasaya yöre Maliye Bakanı, vergi ile ilgili malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin
kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu yetki, sosyal
güvenlikle ilgili işlemler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden, 30/7/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,
✓ Maliye Bakanlığınca “1 sıra No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Tebliğ” ile 10.04.2016 tarih
ve 29680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ
(Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)”
✓ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca da “5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında
Kanunun 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”
ile mali tatil konusunda düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

Bu Tebliğlerde yer alan düzenlemeler genel hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir.

1- VERGİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Maliye Bakanına tanınan yetki çerçevesinde 1 seri No’lu Tebliğde;
✓ Mali tatilin uygulanacağı tarihler,
✓ Mali tatil kapsamında olmayan süreler,
✓ Mali tatil nedeniyle uzayan süreler,
✓ Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler,
✓ Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama,
✓ Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri,
✓ Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler,
✓ Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi,
Konularında açıklamalar yer almıştır. Ancak bu açıklamalara ilave olarak Tebliğde, bazı vergilerle ilgili
işlemlerin mali tatil kapsamına girmediği belirtilmiştir. Buna göre aşağıda belirtilen sürelerin mali tatil
nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

‾ İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu katma değer
vergisi beyannamesinin, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.2.23
) bölümünde belirtilen verilme ve ödeme
süreleri,

‾ Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmî kuruluşlar tarafından müzayede
mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.14
) bölümünde belirtilen ödeme süresi


TÜRMOB