TÜRMOB'tan SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

24 Ağustos 2021 Tarihli ve 31578 Sayılı Resmî Gazete

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir
illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları,
Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre,
hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2021/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 27-28 Kasım 2021
İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 23.08.2021-15.09.2021
Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 27.09.2021-25.10.2021

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 15.09.2021 tarihi itibariyle stajlarını
fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi
(TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

- İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu
belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası
Başkanlığına teslim edecektir.
- Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS
üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.
Sınava girecek adayların, yukarıda belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları
gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;
1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim
Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun
olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,
2) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve /
veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6. maddesinde staj süresinden
sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
3) Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları
yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu
maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir. 
SINAV KONULARI
19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.
- Finansal Muhasebe,
- Finansal Tablolar ve Analizi,
- Maliyet Muhasebesi,
- Muhasebe Denetimi,
- Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
- Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve BAĞ-KUR
Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
- Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
2) Nüfus kayıt örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
3) 1 adet biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)
4) Adli sicil belgesi (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak dosyaya eklenir.)
Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
5) Diploma fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden
alınmış Mezun Belgesi,
Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi
birisini sunabilirler.
- Noter onaylı Diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, (Diplomanın arka
sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından
görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş
fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de
yapılacaktır.)
- Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her
iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
- Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim
Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,
6) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren staj
bitirme belgesi (İlgili Oda tarafından düzenlenir.)
7) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,
8) Yasa'nın 6. maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri
bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,
9) Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden
alınabilir.)
10) Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan
“Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”,
11) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren), 
12) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3, 4 ve 5.
maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi
dairesinden alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş
olunmadığını gösterir belge,
13) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
Yasa'nın 6. maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden
sayılanlardan 6, 7, 9 ve 10. sırada belirtilen belgeler istenmez,
Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 185,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak
adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.295,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.480,00 ₺
ödemeleri gerekir,
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer
alan hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER
Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden de ödenebilir.
Banka bilgileri;
- İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
- Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav
Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 /
29093 Resmî Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı
olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara
girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir.
BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ
Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini,
son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj
Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile
göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır).
Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen
genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı
kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.
1) Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri
eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinde
duyurulacaktır.
3) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.
4) Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı,
Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
7) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
8) Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
İlan Olunur. 7847/1-1