Uzayan beyanname verme süreleri ve e-uygulamalara ilişkin hatırlatmalar

Güncel beyan bildirim süreleri


1- 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca serbest meslek kazancı elde edenlerden

a) 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1 Haziran 2020 tarihinde,

b) 1 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyete başlamış olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar  e-Serbest  Meslek  Makbuzu  uygulamasına  dahil  olmak  ve  bu tarihlerden    itibaren e-Serbest    Meslek    Makbuzu düzenlemek zorundadırlar. Mükellefler,  e-Serbest  Meslek  Makbuzu  Uygulamasından;  e-İmza araçları ya da  Kamu Sertifikasyon  Merkezi’nden  mali  mühür  temin etmek   suretiyle, söz  konusu Tebliğde  açıklanan  üç  yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler.

2-2019  hesap  dönemine  ait  Kurumlar  Vergisi  beyannamelerinin 1  Haziran  2020  Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

3-2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici  Vergi  Beyannamelerinin 28  Mayıs  2020  Perşembe günü sonuna  kadar  verilmesi  ve  tahakkuk  eden  vergilerin  de  aynı  süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.


TÜRMOB