Uzun süreli rapor kullananlar dikkat

AHMET METİN AYSOY SGK Eski Başmüfettişi

Sık sık rapor veya uzun rapor kullanmanın sonuçları 


AHMET METİN AYSOY

SGK Eski Başmüfettişi


Sık rapor

Önce, işçinin sık sık rapor kullanması sonucunda iş sözleşmesinin işveren açısından çekilmez hale gelmesi ile ilgili olarak, bilinmesinde fayda olan Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Kararını okuyalım (14.1.2013 tarih E.2012/22940, K.2013/117)

Özet

‘’Davacı vekili, davalıya ait işyerinde Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kabin memuru olarak çalışan ve sözleşmedeki hükümler nedeni ile iş güvencesinden yararlanan davacı işçinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı işçinin her yıl rapor aldığı ve 2011 yılında da bir çok kez rahatsızlığı nedeni ile aralıklı da olsa rapor aldığı anlaşılmaktadır. Davacının sık sık rapor alması işyerinde olumsuzluklara yol açmış ve iş ilişkisinin işveren açısından çekilmez hale getirmiştir.

İşverenin feshi, davacının yeterliliğinden kaynaklanan geçerli nedene dayandığından, davanın reddi gerekir.’’

Bu karara göre;

1-İşçinin sık sık rapor alması işyerinde olumsuzluklara yol açar ve iş ilişkisinin işveren açısından çekilmez hale getirir.

2- Bu sebeple, işverenin iş sözleşmesini feshi, işçinin yeterliliğinden kaynaklanan geçerli nedene dayanmaktadır.

3- Bu durumda, işçinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi talebinin mahkeme tarafından reddedilmesi gerekmektedir.

Bu noktada bir hatırlatmada bulunmakta yarar var. Çalışanın geçerli nedenle sözleşmesi feshedilirse, ihbar öneli kullandırılmalı veya ihbar tazminatı ödenmelidir.

İşçinin çalışma süresi bir yıl ve fazla ise kıdem tazminatı da ödenmelidir .

Uzun süreli rapor

a) Çalışma süresi altı aydan az olan işçi için, istirahat süresinin 8 haftayı aşması,

b) Çalışma süresi altı aydan bir buçuk yıla kadarolan işçi için, istirahat süresinin 10 haftayı aşması,

c) Çalışma süresi bir buçuk yıldan üç yıla kadar olanişçi için, istirahat süresinin 12 haftayı aşması,

d) Çalışma süresi üç yıldan fazla olan işçi için, istirahat süresinin 14 haftayı aşması halinde, işverenin işçiyi işten çıkarma hakkı doğar.

İşveren yukarda belirtilen sürenin sonunda, ihbar tazminatı ödemeksizin işçinin sözleşmesini feshedebilir.

Ancak, işçinin çalışma süresi 1 yıl ve daha fazla ise, kıdem tazminatının işçiye ödenmesi gerekmektedir.

İşveren yukarda belirtilen sürenin dolmasını beklemeden de işçinin sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçiye ihbar tazminatı ödenmelidir.

Ayrıca, çalışma süresi 1 yıl ve daha fazla olan işçinin kıdem tazminatı hakkı da vardır.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

info@muhasebedr.com 

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU