VERGİ AFFI VE MATRAH ARTIRIMINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

EYÜP YÜCELİ Mali Müşavir - DenetçiPandeminin ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak vatandaşların salgından en az etkilenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'da;

-Matrah ve vergi artırımı,

-Kamu alacaklarının yapılandırılması, 

-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (Kasa/Ortaklardan Alacaklar ve Stok Affı)

-Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi gibi konular yer almaktadır.

- MATRAH ve VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER VE HANGİ FİRMALAR YARARLANAMAYACAK?

7326 Sayılı Kanuna göre; 

Aşağıda sayılan mükellefler matrah artırımı hükümlerinden yararlanamazlar:

- 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, 

- Terör suçundan hüküm giyenler,

- 7326 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.

- 7326 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilir. Şu kadar ki, bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmayanlar madde hükümlerinden faydalandırılmaz.

- MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI YAPACAK OLANLARA KRİTİK UYARI; 

Matrah/vergi artırıp da şartlar ihlal edilirse Kanunun tanıdığı vergi incelemesinden bağışıklıktan yararlanılamayacağı gibi matrah artırımı nedeniyle tahakkuk ettirilen tutarlar 6183 sayılı Kanun uyarınca takip edilecektir. Yakın zamanda Anayasa Mahkemesi bu durumun Anayasa’ya aykırı olmadığı yönünde karar vermiştir. Bu nedenle, ödemeler yapılmayacaksa matrah artırımında bulunmamak değerlendirilebilir.

Sağlıcakla kalınız...

EYÜP YÜCELİ

MuhasebeDr Genel Yayın Yönetmeni

info@muhasebedr.com 

-YASAL UYARI-