Vergi cezasına uzlaşma kapısı fiilen kapatıldı


Vergi cezasına uzlaşma kapısı fiilen kapatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan defterdarlıklara gönderilen yazıyla, uzlaşma talebi başvurularında, vergiler ile ilişkili ceza tutarlarında indirim yapılmaması istendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, tüm vergi dairelerine talimat göndererek, vergi cezalarında hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeden ve indirim yapılmadan söz konusu cezaların tahsil edilmesi istedi. ekonomim.com’un ulaştığı bilgiye göre karar dünden itibaren geçerli hale geldi. Böylece, Vergi Usul Kanunu’nun önemli unsurlarından birisi olan, vergi cezalarında yüzde 75’e kadar indirim imkanı sağlayan ‘uzlaşma müessesesi’ ortadan kalkmış oldu.

Defterdarlıklara gönderilen yazıda, 24 Haziran Pazartesi gününden (dün) itibaren tüm birimler tarafından yapılacak uzlaşmalarda, uzlaşmaya konu vergi tutarları ile tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacağı bildirildi. Bu kapsamda uzlaşma konusu vergi ve ceza tutarlarının olduğu gibi mükellef ya da mükellef temsilcilerine teklif edileceği, tutarlarda herhangi bir indirim yapılmayacağı belirtilirken, uzlaşmanın sadece bu koşullarda yapılabileceği, aksi takdirde uzlaşma olmadığına yönelik tutanak imzalanacağı kaydedildi.

Uzmanlar ‘hukuka aykırı’ olarak yorumladı

Öte yandan defterdarlıklara gönderilen yazıyı EKONOMİ’ye değerlendiren uzmanlar, bunun fiili olarak kanun maddelerinin askıya alınması anlamına geldiğini bildirdiler. Uzmanlar, idari bir yazı ile kanun maddesinin geçerliliğini yitirmesinin hukuki açıdan sakınca yaratacağını belirtirken, bunun çok sayıda davaya konu olabileceğinin altını çizdiler. Uzlaşma müessesesi Vergi Usul Kanunu’nda düzenleniyor. Kanuna göre; vergiler, vergi ziyai cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 75’e kadar indirim yapılabiliyor.

VUK Geçici 1. Maddesinde uzlaşma şöyle tanımlanıyor:

Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları ile 5.000 (23.000 üzeri) Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369 uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118 inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefl er ile uzlaşabilir.

VUK Madde 376

“Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme”


1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,

2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi cezalarının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i,(1) indirilir. Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.