Vergi Dairesi yoklama işlemlerinde yapılan değişiklikler

VERGİ DAİRESİ YOKLAMA İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen 03.10.2019 tarih ve 2019/5 seri No'lu "Uygulama İç Genelgesi"ne göre yoklamaların etkinliğinin artırılması amacıyla, belirlenmiş bazı mükellef grupları için yapılacak yoklamalarda değişikliğe gidilmiştir.

1. İşe Başlama Yoklamalarında Değişiklik:

Nakliyecilik faaliyetinde bulunanlardan münhasıran yük ve yolcu taşıyanlar ile yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunan, gerçek kişi mükelleflerin, işe başlama/bırakma bildirimi ile vergi dairesine işe başladığını bildirmesi üzerine, işyeri adresi olarak gösterdiği yerleşim yeri adresinin MERNİS üzerinden sorgulaması yapılarak doğruluğu teyit edildikten sonra (nakliyeciler için ayrıca, trafik tescil kayıtlarında yer alan bilgiler dikkate alınarak) Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak mükellefiyet tesis edilecek olup, işe başlama yoklaması yapılmayacaktır.

İşe başlama/bırakma bildiriminde yer alan bilgilerin sistem kayıtlarından doğruluğunun teyit edilememesi halinde işe başlama yoklaması yapılacaktır. Bununla birlikte, VUK'nun 153/A maddesi kapsamında bulunan (sahte belge düzenlemek amacıyla mükellef tesis ettirilmesi v.b.) mükelleflerin önceden olduğu gibi işe başlama yoklaması yapılacaktır.

2. Aynı Vergi Dairesi Mıntıkası İçindeki Adres Değişikliği Yoklamaları:
2.1. Nakliyecilik faaliyetinde bulunanlardan münhasıran yük ve yolcu taşıyanlar ile yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunan, gerçek kişi mükelleflerin, adres değişikliğini dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi üzerine, işyeri adresi olarak gösterdiği yerleşim yeri adresinin MERNİS üzerinden sorgulaması yapılarak doğruluğu teyit edildikten sonra,

2.2. Sermayesi 350.000 TL ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç) adres değişikliğini dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi üzerine şirket sermayesinin 350.000 TL ve üzerinde olduğunun Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarından elektronik ortamda doğruluğu teyit edildikten sonra,
Adres değişikliği yoklaması yapılmaksızın, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak adres değişikliği için sisteme bilgi girişi yapılacaktır.

Ancak, adres değişikliği dilekçesinde yer alan bilgiler ile sermaye şartına ilişkin tutarın sistem kayıtlarından doğruluğunun teyit edilememesi halinde, adres değişikliği yoklaması yapılacaktır.

3. Şube Açılış Yoklamaları:
Sermayesi 350.000 TL ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç) şube açılışını dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi üzerine, hem şirket sermayesinin 350.000 TL ve üzerinde olduğunun, hem de şube açılışı ve adresinin Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarından elektronik ortamda sorgulaması yapılarak teyit edildikten sonra şube açılış yoklaması yapılmaksızın, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak, şube açılışına ilişkin sisteme bilgi girişi yapılacaktır.
Ancak, şirket sermayesinin 350.000 TL ve üzerinde olduğunun ve/veya şube açılışı ve adresinin sistem kayıtlarından doğruluğunun teyit edilememesi halinde şube açılış yoklaması yapılacaktır.

4. İşi Bırakma Yoklamaları:
4.1. Nakliyecilik faaliyetinde bulunanlardan münhasıran yük ve yolcu taşıyanlar ile yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunan, gerçek kişi mükelleflerin, işe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe ile işi bıraktığını vergi dairesine bildirmesi üzerine bildirimde/dilekçede yer alan yerleşim yeri adresinin MERNİS üzerinden doğruluğu teyit edildikten sonra (nakliyeciler için ayrıca, trafik tescil kayıtlarında yer alan bilgilerin sistem kayıtlarından doğruluğu teyit edildikten sonra),
4.2. Gerçek kişi mükelleflerin ölümü halinde mirasçıları tarafından mükellefin ölümüne ilişkin bildirimin dilekçe ile vergi dairesine bildirilmesi üzerine nüfus kayıt bilgilerinin elektronik ortamda sorgulaması yapılarak ölüm hali teyit edildikten sonra,
4.3. Tüzel kişi mükelleflere ilişkin olarak ilgili makam tarafından gönderilen iflasın kapandığına ilişkin kararın vergi dairesi tarafından alınması halinde, kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarından elektronik ortamda sorgulaması yapılarak ticaret sicili kayıtlarından silindiğinin teyit edilmesinden sonra,

4.4. Tüzel kişi mükelleflerin tasfiyenin kapandığına ilişkin dilekçe ekinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslını vergi dairesine ibraz etmesi halinde,

4.5. Tüzel kişi mükelleflerin tasfiyenin kapandığına ilişkin dilekçe ekinde tasfiye kapanış kararının noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ile tasfiye kapanış kararının tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanı makbuzunu vergi dairesine ibraz etmesi halinde Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarından elektronik ortamda sorgulaması yapılarak ticaret sicili kayıtlarından silindiğinin teyit edilmesinden sonra,

İşi bırakma yoklaması yapılmaksızın Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak işi bırakmaya ilişkin sisteme bilgi girişi yapılacaktır.

Ancak, işe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçede yer alan bilgilerin sistem kayıtlarından doğruluğunun teyit edilememesi halinde işi bırakma yoklaması yapılacaktır.

İbrahim GÜLER
Bağımsız denetçi