Vergi Dairesine yapılandırma için standart dilekçe örnekleri

Vergi Dairesine yapılandırma müracaatlarında kullanılacak standart dilekçe örnekleri

7326 sayılı Yasa 09.06.2021 gün ve 31506 sayılı resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya göre borcu olan mükelleflerin vergi dairesine vermesi gerekli olan başvuru dilekçelerinin genelde 30.08.2021 tarihine kadar verilmesi zorunludur. Cumhurbaşkanlığı’nın başvuru sürelerini uzatma yetkisi mevcuttur. Herhangi bir uzatma olmadığı takdirde söz konusu dilekçelerin 30.08.2021 tarihine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekecektir. Birden çok vergi dairelerine borcu olan veya ihtilaflı dosyası olan mükelleflerin her vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapması zorunludur. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye çapında kesinleşmiş vergi borcu olan mükellefler için herhangi bir vergi dairesine yasal süresi içerisinde başvuru yapanlar için bu başvuruyu diğer vergi daireleri için de geçerli olabileceği yönünde özelge veya genel yazıları geçmiş yıllarda uygulamada mevcuttur. Buna göre,

Özetle, uygulamada 7326 sayılı yasa’ya göre yayınlanan genel tebliğ seri no:1 ekinde aşağıda yer alan form dilekçe örnekleri özetlenmiştir. İlgili tebliğin ekindeki formların www.gib.gov.tr adresinden yazıcınıza indirilmesi ve bu formların önce kontrol edilmesi ve buna uygun işlem yapılması uygun olacaktır. Formlarda yanlış düzenleme halinde verilen yanlış formun doğrusu ile değiştirilerek, ilgili tebliğe uygun formun tekrar verilmesi gerekmektedir. Ek-2/A dilekçesi ile yapılacak kesinleşmiş vergi borçlarıyla ilgili bildirimler mükellefler tarafından elektronik posta üzerinden de gerçekleştirilebilecektir.

1. Kesinleşmiş vergi borcu olanlar için 7326 sayılı Yasa mad. 2 açısından dilekçe no Ek-2/A

2. İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar için: Ek-2/B

3. Spor kulüpleri için: Ek-2/D

4. 7326 sayılı Kanun yayım tarihinden sonra mahsup yoluyla ödeme isteyenler için:Ek-2/E

5. 7326 sayılı yasa yayım tarihinden önce yapılan mahsup yoluyla ödeme taleplerinden cayanlar için: Ek-2/F

6. En önemlisi, vergi yargısında devam eden mahkemelerde kullanılacak dilekçe formatı: Ek-3/A

7. Yine sıklıkla karşımıza çıkan ve yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibari ile kendilerine tebliğ edilmiş vergi ve ceza ihbarnameleri için talep dilekçe formu: Ek-4/A. Bu dilekçe henüz dava açma süresi geçmemiş vergi ve cezalı tarhiyatlar için kullanılacaktır.

8. Pişmanlıkla beyan için VUK mad. 371’ e göre pişmanlıkla tahakkuk eden alacaklarda kullanılacak form: Ek-4/B

9. Yine kendiliğinden yapılan beyanlar için form: Ek-4/C

10. Sıklıkla karşımıza gelebilecek matrah artırımları için 7326 sayılı Yas mad. 5/1-a,b açısından düzenlenecek form: Ek-5 (Gelir vergisi mükellefleri için)

11. Kurumlarda anonim ve limited şirketler dahil kooperatifler ve diğer tüzel kişiler açısından: Ek-6

12. Kurumlar açısından vergi artırımı ve matrah beyanı için stopaj yönünden mad. 5/1-d,e maddesi hükmüne göre form: Ek-7

13. Ücret ödemeleri için gelir stopaj vergisi artırımı (Mad. 5/2-a,b) talep formu: Ek-8

14. Serbest meslek ödemeleri için gelir stopaj vergisi artırımı formu: Ek-9

15. Kira ödemeleri için gelir stopaj ve kurum stopaj artırımı için: Ek-10

16. Yıllara yaygın inşaat onarım işleri sebebi ile yapılan istikak ödemeleri için gelir veya kurumlar stopaj vergi artırımı: Ek-11

17. Çiftçilerden satın alınan tarımsal ürünler için yapılan ödemelere özgün gelir stopaj artırım formu: Ek-12

18. Vergiden bağışık esnafa yapılan ödemeler için gelir vergisi artırım formu: Ek-13

19. Sene içindeki bütün dönemlere ait beyannamelerini veren ve bütün dönemlerde hesaplanan KDV çıkan mükellefler için KDV artırım formu: Ek-14

20. Yıl içinde 12 dönemden az, 2 dönemden çok beyanname veren mükellefler için KDV arıtırım bildirimi: Ek-15

21. Yıl içinde hiç beyanname vermemiş veya yalnızca 1 ya da 2 dönem beyanname verenler ile vergilendirme dönemleri 3 aylık olup, hiç beyanname vermeyen mükellefler için KDV artırım bildirimi (Nakliyeciler için) form: Ek-16

22. İstisnalar veya tecil/terkin kapsamına giren işlemler ile bazı dönemlerde hesaplanan KDV’si çıkan mükellefler için KDV artırımı: Ek-17

23. 7326 sayılı Yasa’ya göre mad.6/1 stok beyanında bulunacak vergi sorumluları için: Ek-18 (Bkz: Burada 2 nolu örnek bir KDV beyannamesi verilmiştir)

24. Envanter listesi (işletme mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlara yönelik) : Ek-19

25. ÖTV beyannamesi (7326 sayılı Kanun 6/1-e mad. göre stok beyanında bulunacaklara özgü) : Ek-20

26. KDV beyannamesi (Ek) (7326 sayılı Kanun mad. 6/2-a göre beyanda bulunanlar için): Ek-21

27. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan net alacaklar için vergi beyannamesi (mad. 6/3) form: Ek-22

 

SONUÇ VE ÖZET

Yukarıda yer verilen form örnekleri eksiksiz doldurularak, ilgili vergi dairesine elektronik ortamda yollanmalıdır. Sistemde muhtemel hatalar nedeni ile verilmeyen formların manuel ortamda kağıt olarak dilekçe örnekleri fotokopi ile çoğaltılarak, posta yoluyla taahhütlü olarak vergi dairesine yollanması mümkündür. Söz konusu formlar 14.06.2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete sayı:31511’ de mevcuttur. Beyannameye göre çıkacak ödemeler vergi dairelerine ödenebilir. Ödemeler ilgili bankalara da yapılabilir. Kredi kartı vasıtasıyla söz konusu ödemelerin gerçekleştirilmesi mümkündür. Müracaatların farklı olması halinde ilgili aylarda bu beyanların yapılması ve bunlara uygun olarak düzenlenen tahakkuk fişleri kapsamında mükelleflerin muhasebe defterlerine ilgili muhasebe kayıtlarını kayıtlandırması zorunludur.

Burada yeri gelmişken önemli bir konu olarak vergi ve matrah artırımı konusunda Ek-5 ve Ek-6 gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için matrah ve vergi artırım dilekçe örnekleridir. Ödeme yapamayacak olanların veya yıl içinde ödemelerini aksatma riski olan mükelleflerin bu konuda dikkat etmesi zorunludur. Çünkü, ilk 2 taksit ödenmemesi halinde matrah ve vergi artırımı geçersiz olacaktır. Böyle bir olumsuz durumla karşılaşmamak için matrah ve vergi artırımı yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü matrah ve vergi artırımı yapıp, ödeme yapmayanlar için vergi incelemesi gündeme gelecektir.