Vergi Hakkında Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri

Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler.

1. Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni kurulan bir şirketi devralan kurum % 5 vergi indiriminden yararlanabilir mi?

(08.04.2019 tarih ve 279447 sayılı özelge)

Mevcut bir kurumun başka bir kurumu devralması suretiyle gerçekleşen birleşmelerde, devralan kurumun Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan indirim hükmünden faydalanılabilmesi için, devralan ve devrolunan kurumların her ikisinin de maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan “İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması” şartı, 2017 tarihinde gerçekleşen birleşme neticesinde devir alınan ve 2016 yılında kurulmuş şirket açısından sağlanamamaktadır. Bu nedenle, 2017 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde söz konusu vergi indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Alışveriş merkezinin düzenlediği kampanyaya ilişkin harcamalar gider yazılabilir mi? Belge düzeni nasıl olmalıdır?

(12.04.2019 tarih ve 300172 sayılı özelge)

AVM’nin bilinirliğini, müşteri kapasitesini, dolayısıyla kira ve diğer gelirlerini arttırmak için, belli bir dönemde en yüksek miktarda alışveriş yapan müşterilere verilen hediyelerin maliyet bedelleriyle, yine alışveriş merkezinde belli tutarda alışveriş yapan müşterilere verilen alışveriş çeklerinin kampanyaya katılan mağazalarda kullanılması karşılığı ödenen bedellerin, işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması ve belgelendirilmesi şartıyla, pazarlama gideri olarak kabul edilmesi ve kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

Satışların arttırılması amacıyla hediye çeki kazanan müşterilerin kampanyaya katılan mağazalardan mal veya hizmet satın alması durumunda üye işyeri, satmış olduğu mal veya hizmetin gerçek bedeli üzerinden hediye çeki tutarını düşmeksizin fatura veya perakende satış fişi düzenleyerek müşteriye verecektir. Hediye çeki bedellerinin söz konusu mağazalara aktarılması işleminde ise fatura ve perakende satış fişi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu işlem için hediye çeki bedellerini gösteren (aylık hesap durumu özet tablosu gibi) evrakın, yasal defterlerle birlikte muhafaza edilmesi ve istenildiğinde ibrazı gerekmektedir.

Yapılan bağış ve yardımların kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılması için belge düzeni ne olmalıdır?

(12.04.2019 tarih ve 299449 sayılı özelge)

Kamu kurum veya kuruluşlarına, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek yapılan ayni bağış ve yardımlarda, işletmeden çekip bağışlanan değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması indirimden yararlanılması açısından yeterlidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanacak ayni değerlerin dışarıdan alınması durumunda ise ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterlidir. Düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması, ayrıca bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzasının bulunması gerekmektedir.

Damga vergisi beyannamesinin verilmemesi, % 5 vergi indirimin hakkını ortadan kaldırır mı?

(22.04.2019 tarih ve 331635 sayılı özelge)

Sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisinin bulunmaması durumunda damga vergisi beyannamesi verilmesine gerek olmadığı veya durumun bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Damga vergisi beyannamesi verilmesi gerekmeyen dönemlere ilişkin olarak bu beyannamenin verilmemiş olmasının Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan vergi indiriminden faydalanılmasına engel bir durum teşkil etmemektedir. Bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan şartların sağlanması halinde, vergi indiriminden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılması gerekir mi?

(03.04.2019 tarih ve 113444 sayılı özelge)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinde kıdem tazminatları, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların, en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nda, ihbar tazminatlarının istisna edileceğine dair bir hüküm yer almamaktadır.

Bu çerçevede, işten ayrılan personele ödenen ihbar tazminatının tamamının ücret olarak değerlendirilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

2. Katma Değer Vergisi Kanunu

Alışveriş merkezinin düzenlediği kampanya kapsamında yapılan işlemlerde KDV uygulaması nasıl olmalıdır?

(12.04.2019 tarih ve 300172 sayılı özelge)

Hediye edilmek üzere satın alınan malların müşterilere tesliminde KDV hesaplanması ve alımda yüklenilen KDV’nin de indirim konusu yapılması gerekir.

Hediye çekinin, alışveriş merkezi tarafından müşterilere verilmesi işlemi, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV’ye tabi değildir.

Nihai tüketicilerin, hediye çekini kullanarak alışveriş merkezinde bulunan mağazalardan mal teslim almaları halinde, bu mağazalar tarafından müşterilere yapılan teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel üzerinden KDV hesaplanması ve malın gerçek bedeli üzerinden hediye çeki tutarı düşülmeksizin nihai müşteriler adına perakende satış fişi veya fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Faturalar nihai tüketiciler adına düzenleneceğinden şirket indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Alışveriş merkezinde bulunan mağazaların yaptıkları teslim ve hizmetler karşılığında müşteriden aldıkları hediye çekindeki bedelin şirketten tahsili ise herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV’ye tabi tutulmayacaktır. Ancak bahse konu işlemle ilgili komisyon veya hizmet bedeli tahsil edilmesi halinde mağazalara düzenlenecek faturada %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

3. Gider Vergileri Kanunu

İşletme bünyesinde bulunan gemilere yapılacak sigorta işlemlerinde BSMV istisnası uygulanabilir mi?

(04.02.2019 tarih ve 110770 sayılı özelge)

Şirket bünyesinde bulunan gemilere ilişkin yaptırılan sigortalar, doğrudan Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesine konu faaliyetle ilgili olduğu olduğundan, Belge kapsamında BSMV istisnasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Kurulum aşamasında sanayi sicil belgesi bulunmayan işletme tarafından alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler BSMV’ye tabi midir?

(07.02.2019 tarih ve 19414 sayılı özelge)

Gider Vergileri Kanunu’nun 29. maddesinin (z) bendinde düzenlenen istisnadan; sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla, tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla faydalanabilir. Kredi kullanım tarihinden sonra sanayi sicil belgesini alabilen yatırım teşvik belgesi sahibi şirketin söz konusu istisnadan yararlanabilmesi, kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 23. maddesi gereğince yapılacak yatırımın tamamlanmasına ilişkin vize tarihinden itibaren 90 seri no.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde belirtilen belge (fatura, sanayi sicil belgesi, kapasite raporu) ve sürelere ilişkin şartlara uyulması mümkündür. Bu takdirde de kredinin kullanılma aşamasında proforma fatura ibraz edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu istisnanın şarta bağlı olduğu, belge ve ibraz yükümlülüklerine riayet edilmesi koşuluyla istisnanın geçerli olabileceği, bu yükümlülüklere riayet edilmemesi durumunda ise zamanında alınmayan verginin, vergi ziyaı ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edileceği hususları da göz önünde bulundurularak banka tarafından lehe alınan tutarlara BSMV istisnası uygulanabilir.

Banka müşterilerinin diğer banka ATM’sini kullanması nedeniyle diğer bankaya aktarılan komisyonların BSMV matrahının tespitinde dikkate alınması mümkün müdür?

(01.03.2019 tarih ve 4242 sayılı özelge)

Bankaların her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler sonucu nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerekmektedir.

Başka banka ATM’sinden para çekilmesi işlemine ilişkin hesaplanıp işlem başına ilgili bankaya aktarılan komisyon tutarının, işlem anında ortaya çıkması ve tutarının net bir şekilde hesaplanabilmesi kaydıyla, banka müşterilerinin kartları ile başka banka ATM’lerinden para çekmeleri nedeniyle tahsil edilen komisyon tutarlarından, sözleşmede belirlenen oranlarda diğer bankaya aktarılan komisyon tutarları düşüldükten sonra banka lehine kalan tutarlar üzerinden BSMV hesaplanması mümkündür. Ayrıca, kendisine komisyon aktarılan bankanın, aktarılan komisyon tutarları üzerinden BSMV hesaplaması gerekmektedir.

Yukarıda özetlenen özelgeler ile diğer çok sayıda özelgenin tam metnine www.gelirler.gov.tr internet adresinin mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.
Recep Bıyık
 www.pwc.com.tr