Vergi ile ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler

Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler 

1. Gelir Vergisi Kanunu

İhraç kayıtlı olmayan satış nedeniyle serbest bölgede ücret istisnasından yararlanılabilir mi?

(08.07.2019 tarih ve 258752 sayılı özelge)

Serbest bölgede istihdam edilen personel ücretlerine ilişkin gelir vergisi istisnasından yararlanılabilmesi için; bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85'inin yurt dışına ihraç edilmesi veya aynı serbest bölgede ya da başka bir serbest bölgede faaliyette bulunan ihracatçı firmalara üretilen ürünlerin ihraç kayıtlı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, bölge içindeki firmaya yapılan satış ihraç kayıtlı değilse, söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Serbest bölgede uygulanan gelir vergisi istisnasından yararlanmak için YMM raporunun ne zaman ibraz edilmesi gerekir?

(08.07.2019 tarih ve 124272 sayılı özelge)

Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere uygulanacak gelir vergisi istisnasından yararlanabilmesi için, yıl içinde faaliyetine son veren ya da ürettiği ürünü sonraki yıl içerisinde tamamen satan veya kısmen satışla % 85 şartını gerçekleştiren mükelleflerin, Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek raporları, faaliyetlerine son verdikleri ya da ürünü sattıkları veya % 85 şartını gerçekleştirdikleri ayı takip eden ikinci ayın 15. günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Buna göre, üretilen ürünün tamamının 17.08.2018 tarihinde satılmış olması halinde, YMM raporunun 15.10.2018 günü akşamına kadar muhtasar beyannamenin verildiği vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir.

Konkordato komiserine yapılan ödemeden stopaj yapılır mı? Yapılırsa stopaj yükümlüsü kimdir?

(09.07.2019 tarih ve 125695 sayılı özelge)

Konkordatonun başarıya ulaşması için mahkeme tarafından geçici komiser (konkordato komiseri) olarak görevlendirilenlere bu faaliyetleri dolayısıyla yapılan ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Asliye Ticaret Mahkemesinin kararına istinaden mahkeme veznesi aracı kılınmak suretiyle komisere yapılan ödemelerin, ilgili şirket tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 63, 86, 94, 103 ve 104. maddeleri kapsamında, tevkifata tabi tutulmak suretiyle ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Faaliyetini terk eden genç girişimci yeniden faaliyete başlarsa istisnadan yararlanmaya devam edebilir mi?

(10.07.2019 tarih ve 67622 sayılı özelge)

İstisna şartlarını sağlayan genç girişimcilerden bir süre sonra faaliyetlerini terk edenlerin, sadece terk ettiği tarihe kadar elde edilen kazançlar için istisnadan faydalanması mümkündür.

İstisna kapsamındaki faaliyetin terk edilmesinden sonra yeniden başlanması durumunda, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından, istisnadan faydalanılması mümkün değildir.

Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan % 5 vergi indiriminden doğan alacak ortaklık borçlarına mahsup edilebilir mi?

(22.07.2019 tarih ve 244820 sayılı özelge)

Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi kapsamında hesaplanan indirim tutarının, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, kalan tutarın, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilmesi mümkün olup, mükellefin ortağı olduğu ortaklıkların borçlarına mahsup edilmesi mümkün değildir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesi kapsamında % 5 vergi indirimi hakkından doğan alacağın, ortağı olunan Avukatlık Ortaklığının vergi borçlarına mahsubu mümkün bulunmamaktadır.

E-Spor oyuncularına yapılan ödemeler nasıl vergilendirilir?

(25.07.2019 tarih ve 603722 sayılı özelge)

Elektronik spor (e-spor); bilgisayar, konsol ve mobil platformlar üzerinden çevrimiçi ve çevrimdışı bireysel ve takım olarak oynanan, rekabetçi çok oyunculu, dijital oyunların çeşitli modlarıyla oynanan bir alan olarak tanımlanmaktadır. Kısaca e-spor, bilgisayar, konsol ve mobil platformlar vasıtasıyla oynanan, çok oyunculu dijital oyunlara verilen genel addır.

Spor Kulübü Derneği iktisadi işletmesi tarafından kurulan e-spor kulübüne kayıtlı olan e-spor oyuncularına yapılan ücret ödemelerinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 72. maddesi kapsamında sporculara yapılan ücret ödemesi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, aynı Kanun’un 61, 63, 94, 103 ve 104. maddeleri hükümleri çerçevesinde gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

2. Kurumlar Vergisi Kanunu

Süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen beyanname, vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan indirimi ortadan kaldırır mı?

(16.05.2018 tarih ve 210381 sayılı özelge)

Kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen muhtasar beyannamede tahakkuk eden vergiler kanuni süresinden sonra ödenmesi nedeniyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Şehirlerarası taşımacılık faaliyetinde bulunan mükellefin yemek giderleri gider kabul edilir mi?

(26.04.2019 tarih ve 38309 sayılı özelge)

Şehirlerarası yük taşıma hizmetleri sırasında yapılan yemek giderlerinin fatura ile tevsik edilmesi gerekmekte olup, söz konusu harcamalara ilişkin olarak düzenlenen perakende satış veya ödeme kaydedici cihaz fişinin gider belgesi olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

3. Katma Değer Vergisi Kanunu

Perakende satış fişine dayanılarak KDV indirimi yapılabilir mi?

(26.04.2019 tarih ve 38309 sayılı özelge)

Yemek giderlerine ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ile tevsik edilmesi gerektiğinden, perakende satış ve yazar kasa fişlerine istinaden yüklenilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

4. Özel Tüketim Vergisi Kanunu

ÖTV’ye tabi olarak ithal edilen malların fiyat artışında ek vergi ödenir mi?

(08.03.2019 tarih ve 206202 sayılı özelge)

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listede yer alan malların ithalinde vergiyi doğuran olay, Gümrük Kanunu’na göre gümrük yükümlülüğünün doğduğu aşamada meydana gelmekle birlikte, aynı malın ithalat aşamasından sonraki (ithalatçısının) yurt içi teslimlerinde belirlenecek daha yüksek perakende satış fiyatından kaynaklanan ilave ÖTV’nin de beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, serbest dolaşıma sokulan mallar için ÖTV matrahında sonradan meydana gelecek değişikliklere bağlı olarak yapılacak ÖTV düzeltme işlemlerinin de ÖTV mevzuatı uyarınca, ilgili gümrük idaresi tarafından Gümrük Kanunu’ndaki esaslara göre yapılması gerekmektedir.

5. Damga Vergisi Kanunu

Süre uzatımına ilişkin düzenlenen kâğıdın damga vergisi nasıl hesaplanır?

(04.02.2019 tarih ve 108370 sayılı özelge)

Mukavelename süresinin, ilk mukaveledeki işten ayrı olarak, yeniden bir iş veya taahhüdü icap ettirecek şekilde uzatılması halinde, artan belli ya da hesap edilebilir meblağ üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Özelge talep formuna ekli sözleşmenin incelenmesinden, borcun geri ödeme süresinin Borç Sözleşmesinde öngörülen sürenin bitiminden itibaren 3 (üç) yıl süre için uzatılacağı, bu Ek Mutabakat ile değişiklik yapılan hususlar dışında Borç Sözleşmesinin bütün hükümlerinin aynen geçerliliğini koruyacağı ibarelerinin yer aldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, “… Borç Sözleşmesine Ek Mutabakat" başlıklı kâğıdın, aynı taraflar arasında ilk sözleşmede yer alan borcun ödeme süresini uzatmaya yönelik düzenlendiği, ilk sözleşme bedelini artıran bir hususa yer verilmediği dikkate alındığında, söz konusu ek sözleşme için damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Satış vaadi ile arsa tahsis sözleşmesi damga vergisine tabi midir?

(28.02.2019 tarih ve 22979 sayılı özelge)

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda; arsa tahsisinin, yönetmelik hükümlerine göre müteşebbis heyetin veya genel kurulun belirleyeceği prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılacağı, OSB tüzel kişiliğinin, bu Kanun’un uygulaması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Özelge talep formu ekinde yer alan "Satış Vaadi İle Arsa Tahsis Sözleşmesi (Vadeli)"nin tapu memuru önünde veya noterde "Düzenlenme Şeklinde" düzenlenmediği ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na göre OSB tüzel kişiliğinin damga vergisi muafiyeti bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu sözleşmenin Damga Vergisi  Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması ve sözleşmeye ait damga vergisinin muafiyeti bulunmayan şirket tarafından ödenmesi gerekmekte olup verginin ödenmemesi halinde OSB tüzel kişiliğinin de sorumluluğu bulunmaktadır.

İhale kararı bedeli ile sözleşme bedelinin farklı olması durumunda ihale kararına ait damga vergisi matrahı nedir?

(01.03.2019 tarih ve 71011 sayılı özelge)

Damga vergisinde vergiyi doğuran olay kâğıtların düzenlenerek hukuken tekemmül etmesi olup, düzenlenen kâğıtların hükümlerinin uygulanmaması, kısmen uygulanması, hükmünden yararlanılmaması veya kısmen yararlanılması vergileme açısından bir önem arz etmemektedir.

Buna göre, bir kâğıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kâğıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olması gerekmektedir. İmzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kâğıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen istifade edilmiş olması, o kâğıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek olma vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi kâğıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelelerin feshedilmiş olması vergilendirmeyi etkilemeyecektir.

Buna göre; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve şirket tarafından yükleniminde bulunan "… Hizmetleri Projesi İşi" ile ilgili olarak düzenlenen ihale kararının ihtiva ettiği bedel üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

İhale bedelinde indirim yapılarak daha düşük bir bedel üzerinden sözleşme yapılması durumu değiştirmemektedir.

Kısmi bölünme sonucu yeni şirkete devrolunan kredi sözleşmesi damga vergisine tabi midir?

(07.05.2019 tarih ve 380484 sayılı özelge)

Bölünen Şirketin kullanmış olduğu yatırım kredilerinin bölünen hizmet işletmesine isabet eden kısmı, söz konusu kısmi bölünme kapsamında, ancak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şartları sağlamak kaydıyla devredilebilir.

Özelge başvurusu eki mukavelenin Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki şartlar dahilinde kısmi bölünmeye ilişkin olarak düzenlenmiş olması halinde, söz konusu sözleşmenin, kısmi bölünmeye isabet eden kredi borcu tutarıyla sınırlı olmak üzere, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı Tablonun IV/17 fıkrası kapsamında damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Organize sanayi bölgesinde bulunan binanın kiralanması halinde emlak vergisi muafiyeti son bulur mu?

(16.07.2019 tarih ve 267863 sayılı özelge)

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binaların kiraya verilmemek şartıyla daimi olarak emlak (bina) vergisinden muaf tutulmaları gerekmekte olup, kiralama ilişkisine konu edilen binanın anılan muafiyet hükmünden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

6. KKDF

Yurt dışından kullanılan kredinin yeni bir ödeme planına bağlanarak yurt dışı kaynaklı para transferi ile kapatılması durumunda KKDF kesintisi yapılması gerekir mi?

(24.12.2018 tarih ve 170305 sayılı özelge)

Hollanda mukimi Bankadan 18.04.2017 tarihinde kullanılan 900.000 Euro tutarındaki kredinin, ortalama vadesi üç yılın altına düşecek bir süre içinde, yurt dışı kaynaklı para transferi ile kapatılması durumunda, bu işlemin kredi kapatma işlemi olarak değerlendirilerek, söz konusu kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.


KAYNAK. www.pwc.com.tr