Vergi Usul ve Gelir vergisi kanunu ile birlikte önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi

Gelir vergisi kanunu ile birlikte yürürlüğe giren yeni düzenlemeler

Vergi Usul ve Gelir vergisi kanunu ile birlikte önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi 

Gelir vergisi kanunu ile birlikte yürürlüğe giren yeni düzenlemeler 

9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışanlara yapılan yemek ve ısınma ödemeleri ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanların vergilendirilmesi, takip tutarı 2 bin TL ve altında olan icra takipleri, öğrenim kredisi borçları, Covid-19 salgını sebebiyle uygulanan idari para cezaları, kur korumalı mevduat uygulaması süresinin uzatılması, yenilenebilir enerji üretiminde gelir vergisi muafiyet sınırının genişletilmesi başta olmak üzere çeşitli konularda düzenlemeler meydana geldi.
 
COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANILMASI HALİNDE TAHAKKUK EDEN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMESİ
 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Kabahatler Kanunu kapsamında Covid-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2022 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar verilen ve 9 Kasım 2022 tarihi itibarıyla muhatabına tebliğ edilmemiş olan idari para cezalarının tebliğ edilmeyeceği düzenlendi, tebliğ edilmiş olanların ise tahsilinden vazgeçildi. 9 Kasım 2022 tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmeyecek olup, ancak bu zamana kadar tahsil edilmiş olan idari para cezalarının ise iade edilmeyeceği belirtildi.
 
KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI
 
Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022 tarihinden önce olup da bu tarihten önce karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin borçluların söz konusu borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde borçlular hakkında Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.
 
KUR KORUMALI MEVDUAT DÖVİZ/ALTIN DÖNÜŞÜM SÜRESİNİN UZATILMASI
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda kurumların döviz/altın hesap bakiyelerini Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığını en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz, kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna sayılması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.***


7421 SAYILI KANUN İLE “VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE VERGİ UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

7421 Sayılı Kanun ile “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” 26.11.2022 Tarih ve 32025 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

7421 Sayılı Kanun ile yapılan başlıca değişiklikler;

➢ VUK Mükerrer 257. maddesine eklenen yeni bir bent hükmüyle, Özel Tüketim Vergisi
Kanunu’nda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak
vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon liraya kadar teminat
alınabilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

➢ VUK Mükerrer 355 Yapılan değişiklik ile, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci
maddesinin birinci fıkrasına (10) numaralı bendindeki. Teminat verme zorunluluğu
getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı
vermemesi durumunda bu mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

➢ KVK 10. Maddesine eklenen (i) bendi ile İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde
faaliyette bulunan kurumların transit ticaret faaliyetlerinden elde ettiği kazançların
%50'si kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.