Vergi ve Muhasebe Uygulamalarında Değişiklikler

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER 


EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

[email protected]  

Muhasebe ve vergi mevzuatında yine önemli düzenlemeler yapılmıştır, Sözü uzatmadan yapılan uygulama değişikliklerine birlikte göz atalım;

-Poşet Beyanının verilme ve ödeme tarihleri 7166 Sayılı Kanunla değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından alınması uygun görülen “Geri kazanım katılım paylarının” (POŞET BEDELİ ) beyan ve ödeme tarihleri ve beyannamenin verileceği makam değişmiştir.

Konu ile ilgili yasal düzenleme, 21/02/2019 günü TBMM de yapılmış olup, Bu günkü (22/02/2019) Resmi Gazetenin 30694 sayısında yayımlanmıştır. Söz konusu 7166 Sayılı Kanun ile diğer bazı kanunlarda da değişiklik yapılmıştır. Kanunla yapılan yeni uygulamalar için tıklayınız

-7166 Sayılı Kanunla KDV ve ÖTV'de yeni değişiklikler  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

22/2/2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan KDV ve ÖTV uygulamasına ilişkin düzenlemeler aşağıdadır. 

1- Kitap, Gazete ve Süreli Yayınlarda KDV İstisnası:

7161 sayılı Kanun’un 17.’nci maddesi ile KDV Kanunu’nun 13.’ncü maddesine eklenen (n) bendi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık sertifikası verilen yayıncıların kitap ve süreli yayın teslimleri KDV’den istisna edilmiş olup, bu istisna 1 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Ancak gerek istisnanın sadece yayıncıların teslimi safhasında geçerli olması, gerek 13.’ncü maddedeki genel limit olan 100 liralık alt limit uygulaması, gerekse sertifika alınması söz konusu olmayan gazeteler için geçerli olup olmadığı tartışmaları nedeniyle, istisna hükmünün yenilenmesi ihtiyacı doğmuştu.

7166 sayılı Kanun’un 7.’nci maddesi ile KDV Kanunu’nun 13.’ncü maddesinin (n) bendi “21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanun’u hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.)” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Böylece “muzır neşriyat” niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, basılı kitap, gazete ve süreli yayınların tesliminin, dağıtıcı ve okuyucuya satış safhası da dahil olmak üzere tüm safhalarda KDV’den istisna edilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca KDV Kanunu’nun 13.’ncü maddedeki istisnalar için öngörülen 100 liralık alt limitin, bu bentteki istisna uygulamasında geçerli olmadığı hükmü getirilerek, 100 liranın altındaki basılı gazete, kitap ve süreli yayın teslimlerinde de istisna uygulanmasına imkan sağlanmıştır.

2- Cep Telefonlarında ÖTV Uygulaması:

7166 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan cep telefonlarında uygulanacak ÖTV oranının, vergi matrahlarına göre aşağıdaki şekilde farklılaştırılması öngörülmektedir.

- Katma Değer Vergisi iade şartları yeniden belirlendi. Uygulama ile KDV'nin en az yarısının 10 gün içerisinde mükellefe iadesinin yolu açıldı.

20 Şubat 2019 Tarihli Resmi ve 30692 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24)'e göre; 

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin  (IV/A) kısmında yer alan “4.YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” bölüm başlığından sonra gelmek üzere “4.1. Genel Olarak” bölüm başlığı eklenmiş ve bu bölümden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“4.2. KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması

Aşağıdaki şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilir.

a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;


-4 Nolu Katma Değer Vergisi Beyanname Dönemi Başlıyor 

7104 Sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi oranı yüzde 1,5 (Bir buçuk) olarak belirlenen HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME olarak adlandırdığımız vergileme türünün kapsamı belli oldu

7104 Sayılı Kanun'un 12. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 38. maddesiyle  “Hâsılat esaslı vergilendirme” başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş, hâsılat esaslı vergilendirme sistemine; Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer almak kaydıyla mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükelleflerden tercihte bulunanların geçebileceği, sisteme kendi isteğiyle geçenlerin asgari iki yıl sistemde kalmasının zorunlu olduğu zikredilmiştir.  Tebliğin detayları için tıklayınız 

-1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle destek sağlanacak. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifine, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanmasına ilişkin madde ihdas edildi.

-Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumuna ilişkin Vergi Usul Kanunu 112 Nolu Sirküleri yayınlanmıştır


9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişikliklerle iflas ertelemesi müessesesinin kaldırılarak konkordato müessesesinin kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi sebebiyle; konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi kapsamındaki durumuna ilişkin açıklamaların yapılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/112'ye buradan ulaşabilirsiniz

- Geç gelen fatura ve Katma Değer Vergisi indirimine yeni düzenleme gelmiştir

15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete'de KDV indirim ve iade uygulamasına ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı "23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.

Tebliğde, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabileceği açıklanan önemli hususlardan biridir. Söz konusu 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız 

-Bilanço esasına göre defter tutanların beyanı hakkında yeni uygulama başlatılmıştır

-2019 takvim yılında “bilanço usulü esasına” göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerini Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulaması üzerinden verebilmesi için “Sistem Yönetimi” başlığındaki “Defter Yönetimi” menüsünden durumlarına uygun olan seçeneği işaretlemek suretiyle tercihte bulunması gerekmektedir.

-Kurumlar vergisinde yapılan yeni uygulama ve düzenlemelere ilişkin tebliğ yayınlanmıştır

15 Şubat 2019 Tarih ve 30687 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) ile; 

-Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi”,

-Fon ve yatırım ortaklıklarının istisna kazançları üzerinden yapılacak vergi kesintisi,

-Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerde vergi kesintisi,

-Kesinti kapsamına alınan ödemeler,

-İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi,

-Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerde vergi kesintisi,

-İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisine ayrıntılı açıklamalara yer verilmektedir. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) için tıklayınız

-Katma Değer Uergisi uygulama tebliğinde önemli değişiklikleri içeren tebliğ yayınlanmıştır.

15 Şubat 2019 Tarih ve 30687 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) ile KDV uygulamalarında radikal değişikliklere imza atılmıştır.

-Tebliğde, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabileceği açıklanan önemli hususlardan biridir.

-İlgili tebliğle;

-İade Talep Süresi,

- İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi,

-Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi,

-Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi, İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkün olabilmektedir.

-Resmi Gazetede yayımlandığı 15 Şubat 2019 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren Söz konusu 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız 

- TÜRMOB, Muhasebe vergi mevzuatlarına ilişkin 2019 yılı pratik bilgiler rehberini yayınladı

İlgili rehberde ; E-Haciz Uygulamaları

Ek Mali Tablo Verilmesi Sınırı

Emlak Vergisine Esas Değer ve Emlak Vergisi Oranları

Fatura Düzenleme Sınırı

Gecikme Zammı Oranları

Geçici Vergi Oranları

Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarlar

Harç Tutarları

İhtiyati Tahakkuk Esasları

İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade ve Mahsup Sınırı

Kanuni Süresi İçinde Sadece Bankaya Ödenmesi Zorunlu Olan Vergiler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Oranları

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Kira Ödemelerinde Banka, PTT ve Özel Finans Kurumlarının Kullanılma Zorunluluğu

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Oranları

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin

Temerrüt Faiz Oranı

Merkezi Bütçe Tahmin Edilen Gelir ve Vergi Geliri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

ÖTV Oranları

Parasal Sınırlar ve Oranlarla birlikte A'dan Z'ye pratik bilgiler bulunmaktadır. İlgili rehbere buradan ulaşabilirsiniz 

 - KDV’de yüzde 1,5 oranı uygulamaya giriyor 

Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde Katma Değer Vergisi Oranı %1,5 Olarak Belirlendi 

Cumhurbaşkanlığı'nın Hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar Mart ayında yürürlüğe girecek. Uygulamanın detayları için tıklayınız 

- 7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında önemli bazı değişikliklere gidilmiştir

Buna göre; 7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin Hizmet Erbabına Red ve İade Edilmesi” konu edilmiştir. Konuya ilişkin detaylar için tıklayınız 

- 7161 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır

7161 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile mesleğimizi ilgilendiren GVK, KVK, KDVK, ÖTVK ,ve Borçlar Kanunun da, değişiklikler yapılmıştır. Detay bilgilere buradan ulaşabilirsiniz 

- 2019 Yılı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları  yeniden belirlenmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiil/Fiiller ile bunlara bağlı kesilecek cezalara buradan ulaşabilirsiniz 

- 2019 Yılı Maliyet hesaplarının 7/A ve 7/B'ye göre tutulmasına ilişkin hadler açıklanmıştır.

2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri,  2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2019 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.  Detaylar için tıklayınız 

- 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı Yeniden Belirlenmiştir. 

2018 yılı aktif toplamı 20.697.300 TL veya net satışlar toplamı 45.993.700 TL’yi aşan mükelleflerin, 2019 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir. Ek bilgiler için tıklayınız 

- 2019 Yılı Beyannamelerinin Muhasebecilere İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar Açıklanmıştır.

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2018 yılı faaliyet  döneminde aktif toplamı 9.913.000 TL ve net satışlar toplamı 19.820.000 TL'yi aşmayan mükellefler, 2019 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Detaylar için tıklayınız 

Esen kalınız...

DİĞER YAZILARI