Vergide Çok Önemli Yeni Düzenlemeler Yapıldı

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız DenetçiMeslek mensupları ve muhasebe meslek camiasını yakından ilgilendiren vergi ve muhasebe uygulamalarında önemli değişiklikler olmaktadır.

Bu günkü yazımızın konusu yine son zamanlarda yapılan yeni düzenlemeler olacaktır.

1- TFRS 2019 Seti Yayımlanmıştır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumun sağlanması amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yapılan güncellemeleri içeren TFRS 2019 Seti yayımlanmıştır. TFRS 2019 Setine ulaşmak için tıklayınız.

2-Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumuna ilişkin Vergi Usul Kanunu 112 Nolu Sirküleri yayınlanmıştır

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişikliklerle iflas ertelemesi müessesesinin kaldırılarak konkordato müessesesinin kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi sebebiyle; konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi kapsamındaki durumuna ilişkin açıklamaların yapılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/112'ye buradan ulaşabilirsiniz

3- Geç gelen fatura ve KDV indirimine yeni düzenleme gelmiştir

15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete'de KDV indirim ve iade uygulamasına ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı "23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.

Tebliğde, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabileceği açıklanan önemli hususlardan biridir. Söz konusu 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız 

4-Bilanço esasına göre defter tutanların beyanı hakkında yeni uygulama başlatılmıştır

-2019 takvim yılında “bilanço usulü esasına” göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerini Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulaması üzerinden verebilmesi için “Sistem Yönetimi” başlığındaki “Defter Yönetimi” menüsünden durumlarına uygun olan seçeneği işaretlemek suretiyle tercihte bulunması gerekmektedir.

5-Kurumlar vergisinde yapılan yeni uygulama ve düzenlemelere ilişkin tebliğ yayınlanmıştır

15 Şubat 2019 Tarih ve 30687 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) ile; 

-Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi”,

-Fon ve yatırım ortaklıklarının istisna kazançları üzerinden yapılacak vergi kesintisi,

-Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerde vergi kesintisi,

-Kesinti kapsamına alınan ödemeler,

-İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi,

-Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerde vergi kesintisi,

-İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisine ayrıntılı açıklamalara yer verilmektedir. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) için tıklayınız

6-Katma Değer Uergisi uygulama tebliğinde önemli değişiklikleri içeren tebliğ yayınlanmıştır.

15 Şubat 2019 Tarih ve 30687 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) ile KDV uygulamalarında radikal değişikliklere imza atılmıştır.

-Tebliğde, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabileceği açıklanan önemli hususlardan biridir.

-İlgili tebliğle;

-İade Talep Süresi,

- İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi,

-Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi,

-Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi, İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkün olabilmektedir.

-Resmi Gazetede yayımlandığı 15 Şubat 2019 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren Söz konusu 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız 

7-Maden Kanunu teklifi yasalaştı

Maden Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 

Kanuna göre, MTA'nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanınıyor. Bu kapsamda kurulacak özel hukuk hükümlerine tabi olacak şirketlere, piyasa şartlarında hareket edebilmeleri amacıyla bazı kanunlardan, KHK'lerden muafiyet ve istisnalar getiriliyor.

Maden Kanunu'nun amaçları arasına, madenlerin "milli menfaatlere uygun olarak " aranması ibaresi ekleniyor. Ayrıca, "Maden İşletme Faaliyetleri", "Madencilik Faaliyetleri", "Görünür Rezerv Geliştirme Hakkı" ve "Teknik Eleman" tanımları yapılıyor.

Kanunla, "Maden Hakları"; "Madenlerin aranması, bulunması, görünür rezervinin geliştirilmesi ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara maddi imkanlar tanınması" olarak ifade ediliyor.

8-Poşet beyanı verme ve ödeme süresinin uzatılmasına iliştin değişiklik teklifi meclise sunuldu

Poşet Beyannamelerinin 15 Nisan'a kadar verilmesi, 30 Nisan'a kadar ödenmesi için kanun maddesi değişik teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonuna sevk edildi...

9-Şubat ayı ücretlerine vergi indirimi uygulanacak

Havacılık sektöründeki pilot ve hostes açığını kapatmak, sivil pilotların yabancı hava yollarına gitmesini önlemek amacıyla gündeme gelen vergi teşviki hayata geçti. Pilot ve hosteslerin ücretlerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna tutulacak.

Brüt ücreti 40 bin lira olan pilot, aylık 8 bin 850 liraya kadar vergiden kurtulacak. Vergi indirimi 1 Şubat’tan itibaren elde edilecek kazançlara uygulanacak. İndirim, bu ayın sonunda ödenecek ücretlere yansıyacak. 

10- TÜRMOB, Muhasebe vergi mevzuatlarına ilişkin 2019 yılı pratik bilgiler rehberini yayınladı

İlgili rehberde ; E-Haciz Uygulamaları

Ek Mali Tablo Verilmesi Sınırı

Emlak Vergisine Esas Değer ve Emlak Vergisi Oranları

Fatura Düzenleme Sınırı

Gecikme Zammı Oranları

Geçici Vergi Oranları

Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarlar

Harç Tutarları

İhtiyati Tahakkuk Esasları

İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade ve Mahsup Sınırı

Kanuni Süresi İçinde Sadece Bankaya Ödenmesi Zorunlu Olan Vergiler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Oranları

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Kira Ödemelerinde Banka, PTT ve Özel Finans Kurumlarının Kullanılma Zorunluluğu

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Oranları

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin

Temerrüt Faiz Oranı

Merkezi Bütçe Tahmin Edilen Gelir ve Vergi Geliri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

ÖTV Oranları

Parasal Sınırlar ve Oranlarla birlikte A'dan Z'ye pratik bilgiler bulunmaktadır. İlgili rehbere buradan ulaşabilirsiniz 

 11- KDV’de yüzde 1,5 oranı uygulamaya giriyor 

Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde Katma Değer Vergisi Oranı %1,5 Olarak Belirlendi 

Cumhurbaşkanlığı'nın Hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar Mart ayında yürürlüğe girecek. Uygulamanın detayları için tıklayınız 

 12- Kurumlar vergisinde 17 Seri No’lu tebliğ ile yeni değişiklikler öngörülüyor 

Konuya ilişkin 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No.lu Tebliğin yayımlanması bekleniyor 

İlgili tebliğde, Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi, 

Fon ve yatırım ortaklıklarının istisna kazançları üzerinden yapılacak vergi kesintisi ve kapsamı, İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi ve konuya ilişkin uygulamalar yer alıyor. İlgili uygulama bilgilerine bakmak için tıklayınız  

13- Sertifikalı yayınevlerinden satılan kitaplarda KDV uygulaması değişmiştir. 

7161 Sayılı kanun 17. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesine (n) bendi eklenmiştir.

“n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,” Katma değer vergisinden istisnadır. 

Yapılan düzenle ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık sertifikası verilen yayıncıların kitap ve süreli yayın teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.  

Sertifikalı yayınevi İstisna uyguladığı satışlar için düzenleyeceği Faturada KDV göstermeyecektir. Faturanın üzerine aşağıdaki cümlenin yazılması gerekir. “3065 Sayılı KDVK 13/n bendi gereği istisna uygulanmıştır.”  

Yayımcılardan KDV ödemeden satın alınan kitap ve süreli yayınların Toptan ve perakende satışlarına KDV uygulanacaktır. 

Ancak, Sertifikalı yayınevinden direkt olarak gerek internet gerekse başka yollardan NİHAİ TÜKETİCİYE yapılan satışlara KDV UYGULANMAYACAKTIR. 

Bu düzenleme ile okur kitabı kitapçıdan satın alırsa % 8 KDV ödeyecek, Yayınevinden alırsa KDV ödemeyecektir. Detay bilgileri okumak  için tıklayınız  

14- 505 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilerek Resmi gazetede ilan edilmiştir. İlan edilen kurlara ulaşmak ıçın tıklayınız 

15- 7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında önemli bazı değişikliklere gidilmiştir

Buna göre; 7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin Hizmet Erbabına Red ve İade Edilmesi” konu edilmiştir. Konuya ilişkin detaylar için tıklayınız 

16- 7161 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır

7161 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile mesleğimizi ilgilendiren GVK, KVK, KDVK, ÖTVK ,ve Borçlar Kanunun da, değişiklikler yapılmıştır. Detay bilgilere buradan ulaşabilirsiniz 

17- 2019 Yılı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları  yeniden belirlenmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiil/Fiiller ile bunlara bağlı kesilecek cezalara buradan ulaşabilirsiniz 

18- 2019 Yılı Maliyet hesaplarının 7/A ve 7/B'ye göre tutulmasına ilişkin hadler açıklanmıştır.

2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri,  2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2019 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.  Detaylar için tıklayınız 

19- 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı Yeniden Belirlenmiştir. 

2018 yılı aktif toplamı 20.697.300 TL veya net satışlar toplamı 45.993.700 TL’yi aşan mükelleflerin, 2019 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir. Ek bilgiler için tıklayınız 

20- 2019 Yılı Beyannamelerinin Muhasebecilere İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar Açıklanmıştır.

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2018 yılı faaliyet  döneminde aktif toplamı 9.913.000 TL ve net satışlar toplamı 19.820.000 TL'yi aşmayan mükellefler, 2019 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Detaylar için tıklayınız 

21- Diğer muhasebe vergi ve mali mevzuat uygulama ve değişikliklerine ilişkin MuhasebeDR Editörlerince hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz 

Bütün muhasebe meslek camiasını yakından ilgilendiren güncel bilgileri 7 gün 24 saat aralıksız kullanıcı ve ziyaretçilerimize ulaştıran Editör kardeşlerimize sizler adına teşekkür eder başarılarının devamını dilerim. Emeklerine ellerine sağlık.

Esen kalınız...

DİĞER YAZILARI