Yasal Süresi Dışında Verilen Aylık Prim Belgesinin Emekliliğe Etkisi (Ahmet Metin Aysoy)

Yasal Süresi Dışında Verilen Aylık Prim Belgesinin Emekliliğe Etkisi (Ahmet Metin Aysoy)

Yasal Süresi Dışında Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleriyle Emeklilik Hakkının Kazanılması Durumunda, Bu belgeler İşleme Alınır mı? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Soru: Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınması sonucunda kazanılacak hizmet sürelerinin ilavesiyle, emeklilik hakkının elde edilmesi durumunda, bu belgeler işleme alınır mı?

Cevap:Konuyla ilgili düzenleme, Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği’nin 103.maddesinde yer almaktadır:

‘’ (1) Diğer Kanunlara göre defter tutmakla yükümlü bulunan işveren, alt işveren ve sigortalıyı devir alanlar tarafından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, doğruluğu, fiilen yapılan denetimler sonucu veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden anlaşılması hâlinde işleme konulur. Aylık prim ve hizmet belgesinin fiilen yapılan tespitler sonucunda işleme alınmasında, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla bir yıllık süreye ilişkin olan kısmı dikkate alınır. Diğer Kanunlara göre defter tutmakla yükümlü olmayan işveren, alt işveren ile sigortalıyı devir alanlar tarafından ikinci fıkrada belirtilen süreler dışında verilen belgeler işleme alınmaz.

(2) Yasal olarak verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Kuruma verilen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi, aksine bir tespit veya şüpheli bir durum yoksa ve aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde veya aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması hâlinde, söz konusu belge, ayrıca incelemeye gidilmeksizin işleme alınır.’’

Değerlendirme

Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınması sonucunda kazanılacak hizmet sürelerinin ilavesiyle, emeklilik hakkının elde edilmesi hali, yukarda belirtilen 103. Maddede geçen’’ şüpheli bir durum’’ olarak kabul edildiğinden, işverenin defter ve kayıtları üzerinde inceleme yapılmaksızın, söz konusu aylık prim ve hizmet belgeleri işleme alınmaz.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU