Yatırım teşvik sistemi kapsamında ertelenmiş vergi varlıkları

Yatırım teşvik sistemi kapsamında ertelenmiş vergi varlıkları

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Dene­tim Standartları Kurumu 10.06.2023 tarih ve 32217 sayılı Resmi Gazetede 7.06.2023 tarih ve 79535942-050.01.04 – (01/17345 sayılı bir karar yayınlamış olup bu kararda Yatırım Teşvik Sistemi Kapsa­mında Ortaya Çıkan Ertelenmiş Vergi Varlık­larının açıklanmasında nasıl davranılacağı, neler yapılacağı ele alınmıştır. Kararın iste­diği bilgilerin bağımsız denetim raporla­rında ayrı bir bölüm halinde finansal tablo dipnotlarında belirtilmesinin çok önemli ol­duğu kanaatindeyim. Bu kararla istenenleri yazımın gelen bölümlerinde açıklamak isti­yorum.


1.Bu kararın amacı:


26/09/2011 tarihli ve 660 sayılı kararna­menin 9’uncu maddesinin (b) bendi uya­rınca; finansal tabloların; gerçeğe ve ihtiyaca uygun olarak sunulmasını temi­nen,


a. Yatırım Teşvik Sisteminden faydala­nan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile


b. Zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Tür­kiye Finansal Raporlama Standartlarını uy­gulayan büyük işletmelerin söz konusu teşvikler kapsamındaki indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin ilâve bil­gileri finansal tablolarda açıklamasını sağla­maktır. Bilindiği üzere tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla “Ya­tırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında işletmelerimizin yatı­rımlarına çeşitli teşvikler sağlanmaktadır.


Söz konusu teşviklerden birisi de gelir veya kurumlar vergisi indirimidir. Bu doğ­rultuda, yatırım teşvik sisteminden faydala­nan işletmeler, bu kapsamda gelecek dönemlere devreden vergi avantajlarına sahip olduklarından TMS 12 Gelir Vergileri (TMS 12) uyarınca finansal tablolarına erte­lenmiş vergi varlıkları yansıtmaktadır.


Ertelenmiş vergi var­lığının karşılığında Kâr ve Zarar ve Diğer Kap­samlı Gelir Tablosuna “Ertelenmiş Vergi Geliri” yansıtılmakta ve dönem kârı da bu kalemden doğrudan etkilen­mektedir. Bu bağlamda yatırım teşvikleri­nin finansal tablolarda artan etkisi ve bu etkinin kaynaklarının daha anlaşılabilir ve daha şeffaf bir biçimde sunulabilmesi için 17345 sayılı bu karar alınmıştır.


İlgili karar uyarınca Yatırım Teşvik Siste­minden faydalanan kamu yararını ilgilendi­ren kuruluşlar (KAYİK’ler) ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Rapor­lama Standartlarını uygulayan büyük işlet­melerin söz konusu teşvikler kapsamındaki indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygula­masından doğan ertelenmiş vergilere iliş­kin olarak “Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Elde Edilen Vergi Avantajları” başlığı altında aşağıdaki ilâve hususları açıklamaları gerekmektedir.


Bağımsız denetim raporlarında özellikle Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Elde Edilen vergi Avantajları başlığı altında bu­rada açıkladığımız aşağıdaki bilgilerin belir­tilmesi kesinlikle çok önemlidir.


(1) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan büyük işletmeler ara dönem ve yıllık finansal tablolarına ilişkin dipnotla­rında TMS 1 Finansal Tabloların Sunulu­şu’nun 122, 125 ve 129’uncu paragrafları ile TMS12 Gelir Vergileri’nin 81 ve 82’nci para­graflarında açıklanması zorunlu tutulan bil­gilere ilâve olarak Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında ortaya çıkan ertelenmiş vergi­lere ilişkin aşağıdaki konular da açıklana­caktır.


A - Yatırım teşviklerinden kaynaklanan vergi avantajının cari dönem vergisine te­kabül eden kısmı.


B - Yatırım teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıklarının kullanılması beklenen dönem veya dönemler


C - Yatırım teşviklerinden doğan ertelen­miş vergi varlıklarının dönemler itibarıyla yıl bazında geri kazanılması beklenen kısım­ları.


D - Yatırım teşviklerinden doğan ertelen­miş vergi varlıklarının finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan önemli muha­keme ile önemli varsayımlar.


E - Yatırım teşviklerinden doğan ertelen­miş vergi varlıklarının finansal tablolara alınmasında kullanılan kilit varsayımlardaki değişikliklerin, ertelenmiş vergi varlıkların geri kazanılabilirliğine olan etkileri ve bu et­kilere ilişkin açıklama.


F - Yatırım teşviklerinden doğan ertelen­miş vergi varlıklarında kullanılan varsayım­lara ilişkin duyarlılık analizleri.


(2) Bu açıklamalar, “Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Elde Edilen Vergi Avantajları” başlığı altında ayrı bir şekilde sunulur.


Yürürlük tarihi: Bu karar gereği olan açık­lamalara 01.01.2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ait yıllık ve ara dönem finansal tablo dipnotlarında yer ve­rilmesi gerekmektedir.


Yatırım teşvik sistemi kapsamında ortaya çıkan ertelenmiş vergi varlıklarının dikkatle tespit edilerek Yatırım Teşvik Sistemi Kapsa­mında Elde Edilen Vergi Avantajları başlığı altında sunulmasına rapor hazırlayan ba­ğımsız denetçilerin dikkat etmesi gerek­mektedir.


Her ne kadar 05.07.2023 tarihinde aynı konuda bir yazı yazmışsam da konunun önemine binaen bu yazıyı tekrar yazmak zorunluluğunu hissettim.


CEVDET AKÇAKOCA

https://www.ekohaber.com.tr/yatirim-tesvik-sistemi-kapsaminda-ertelenmis-vergi-varliklari-makale,82003.html