Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

09 Eylül 2021 Tarihli ve 31593 Sayılı Resmî Gazete

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16
Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli
Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.
2021/3. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 4-13 Aralık 2021
* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 13-27 Eylül 2021
* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 25 Ekim - 8 Kasım 2021
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 27 Eylül 2021 tarihi itibariyle sınava
katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.
Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden
alınacaktır.
- İlk kez sınava katılacak adayların, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu
belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile
Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.
- Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS
üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.
İlk kez sınava girmek isteyen adayların, sınav başvuru dosyalarını yukarıda belirtilen son
başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile “Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj
Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No: 19 Gölbaşı - Ankara” adresine
göndermeleri gerekmektedir.
Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23.59'a kadar TEOS üzerinden
sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar sınava
alınmayacaktır.
SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:
Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki
özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e)
bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;
- İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
- Finansal Yönetim,
- Yönetim Muhasebesi,
- Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
- Revizyon,
- Vergi Tekniği,
- Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
- Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
- Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı,
konularından yapılır. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;
1) Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından alınır.)
2) Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
3) Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-devlet kapısı
üzerinden alınmış Mezun Belgesi
Mezun belgesi e-devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi
birisini sunabilirler.
- Noter onaylı diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi (Arka sayfasında
kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
- Yabancı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim
Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,
4) Adli sicil belgesi (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak dosyaya eklenir.)
Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
5) 1 adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)
6) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat fotokopisi
7) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, (Kayıtlı
olduğu SMMM Odasından alınır.)
8) Taahhütname,
9) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam
Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınır)
10) Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,
11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:
a–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden,
mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin
konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge
ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir
belge,
a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.)
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a–1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket
müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza
sirküleri örneği,
b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş
bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat
fotokopisi,
b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden,
şirketin ticaret sicil gazetesi (İlgili dönemi kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu),
b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi
(A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak.)
c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan
kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.) 
d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan
kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)
e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders
başına 230,00 ₺ ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2.300,00 ₺ ödemeleri gerekir.
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka
hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER
Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.
Banka bilgileri;
- İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269
- Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav
Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 /
29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar,
ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav
süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden sınav
başvurularını yapmaları gerekir.
BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ
1) Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik
Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi mesai saati bitimine
kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak
No: 19 Gölbaşı - Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları
anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir.
2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odalarının ve TÜRMOB - TESMER'in internet sitelerinde duyurulacaktır.
4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak
alınabilecektir.
5) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C
Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava
alınmayacaktır.
6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar
sınava alınmayacaktır.
8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
İlan Olunur. 8260/1-1