Yeni dönem kısa çalışma ödeneği uygulaması hakkında açıklama

YENİ DÖNEM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Bilindiği üzere yeni korona virüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel
durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerlerinde kısa
çalışma uygulamasından yararlananlar için yeni bir başvuru alınmadan daha önceki şartları
aşmamak üzere kısa çalışma ödeneğinin süresi

 29.06.2020 tarih ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2706 sayılı CBK) bir ay,

 30.07.2020 tarih ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2810 sayılı CBK) bir ay,

 30.08.2020 tarih ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2925 sayılı CBK) iki ay,

 26.10.2020 tarih ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3134 sayılı CBK) iki ay,

 23.12.2020 tarih ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3317 sayılı CBK) iki ay.

 19.02.2021 tarih ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3556 sayılı CBK) bir ay,
süreyle uzatılmıştır.

2. Kısa çalışma ödeneğinin süresi aynı şartlarla 22/4/2021 tarih ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile (3910 sayılı CBK) 1/4/2021-30/6/2021 tarihlerini kapsayacak şekilde üç ay daha uzatılmıştır.

 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için otomatik
uzatma işlemi yapılmıştır. Merkezden yapılan bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde
bulunmuş ve bitiş tarihi 31/3/2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30/6/2021 tarihine çekilmek
ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati 0 (sıfır) olarak güncellenmek
suretiyle yapılmıştır. Ayrıca söz konusu bildirgeler otomatik onaylama işlemine tabi tutulmuş
olup, takip menü- otomatik işlemler ekranından takip edilebilecektir.

 İşverenlerden 2706, 2810, 2915, 3134, 3317 veya 3556 sayılı CBK’lar uyarınca uzatma
işleminden yararlanmamış olanların söz konusu (3910 sayılı CBK) uzatma işleminden
yararlanmak istemeleri halinde yeni bildirge girilmek suretiyle işlem yapılması
gerekmektedir. Ancak, girilecek yeni bildirgenin kısa çalışma başlama tarihinin ayın birinci
günü olması gerekmekte olup, hiçbir şekilde bildirgenin bitiş tarihinin 30.06.2021 tarihini
geçmemesi gerekmektedir.

 Yine bu kapsamda işlem yapılan bildirgelere ilişkin kısa çalışma ödeneği süresinin tamamı
işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir. 

3. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde “Bu madde kapsamında kısa
çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı
Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak
kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla, yeni korona virüs (COVID-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa
çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde, bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından
yararlanılamayacağı belirlenmiştir.

Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkartan işyerlerindeki kısa çalışma uygulamasının
durdurulduğu hallerde kısa çalışma uzatma işleminin de iptal edilmesi gerekmektedir.

5. “Daha önceki kısa çalışma uzatma işlemlerinden yararlanmayacağını bildiren veya irtibat
sağlanamayan işverenlerden geriye dönük uzatma işleminden yararlanma talepleri ile ilgili olarak,
içinde bulunulan aydan bir önceki ay için ilgili aydaki eksik gün nedeni SGK kayıtları ile uyumlu olmak
ve nakdi ücret desteği talebinde bulunulmamış olmak kaydıyla söz konusu uzatma işleminin
yapılabileceği, daha önceki aylara ilişkin uzatma işlemlerinin incelemeye tabi olduğu bildirilmelidir.”
ifadesine yer verilmişti. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile yapılan müzakere sonucu, geriye dönük yapılan
uzatma başvurularına ilişkin ilgili işkur birimince; uzatma talep edilen dönemde normalleşme
teşvikinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanılıp yararlanılmadığının incelenmesi, SGK’ya bildirilen
eksik gün kodunun uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve yapılan bu kontroller sonucu ödemeye
engel bir durum tespit edilmemesi halinde ödeme yapılabilecektir.
Bigilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
İSMMMO Başkanı