YENİ E-BELGE UYGULAMALARI


VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509) ile Vergi 
Usul Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin elektronik ortamda
düzenlenmesine yönelik 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği
yayımlandı.

— 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan
mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap
dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş
hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020
tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

— Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmiş
olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar, e-Fatura
uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura
uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi
itibariyle e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

— e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet
ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları eFatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

— e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce,
1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler
dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000
TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000
TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak
mükelleflere açtığı fatura düzenleme portali aracılığı ile
düzenlenmesi zorunludur. 


TÜRMOB