Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Bazı Düzenlemeler

Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Bazı Düzenlemeler

4/1/2022 tarihinde TBMM’ye sunulan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile diğer bazı düzenlemeler yanında, aşağıdaki düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir.

1) İhracatçılara ve sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlara kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 32 inci maddesinde kurumlar vergisi oranı %20 olarak düzenlenmiştir. Ayrıca aynı Kanunun geçici 13 üncü maddesinde %20 olan kurumlar vergisi oranının, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu Kanun Teklifinin 15 inci maddesiyle, KVK’nin 32 nci maddesine eklenmesi öngörülen;

7 nci fıkra ile ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması,
8 inci fıkra ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması (Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için 7 nci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacaktır),
9 uncu fıkrası ile 7 nci ve 8 inci fıkralardaki indirimli oranların, madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanması
düzenlenmektedir.

2) Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına istisna getirilmesi

KVK’nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir. Buna göre;

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları

kurumlar vergisinden istisnadır.

Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç olmak üzere, diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları iştirak kazançları istisnasından yararlanamamaktadırlar.

Bu Kanun Teklifi’nin 14 üncü maddesi KVK’nin 5/1-a maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeyle girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına da istisnanın uygulanması sağlanmaktadır. Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından elde edilen kâr paylarına ise istisna uygulanmayacaktır. Ayrıca söz konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına uygulanmayacaktır.

3) İadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın %50’si oranında teminat alınması

2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, yürütmenin durdurulmasına karar verebilmekte olup, bu kararların esasen teminat karşılığında verilmesi gerekmekle birlikte; durumun gereklerine göre teminat aranmayabilmektedir.

Bu Kanun Teklifi’nin 2 nci maddesi ile 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenmesi öngörülen hüküm ile vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu edilen tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesi temin edilmektedir. Böylece, haksız iadelerin önüne geçilebilmesi amaçlanmaktadır.

4) Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılması öngörülen bazı değişiklikler

Kanun Teklifi ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla bir takım değişikliklerin yapılması öngörülmektedir.

Buna göre Kanun Teklifi'nin;

4 üncü maddesi ile konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri özellik arz eden durumlarda ihtiyaç duyulabilecek tasarrufların bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine imkân verilmesi amaçlanmakta ve bu itibarla, BES’te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkânı sağlanmaktadır,
6 ncı maddesi ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması adına %25 oranında Devlet katkısı hesaplamasına tabi olan sözleşmelere Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla Devlet katkısının %30 olarak uygulanmasına imkân sağlanmaktadır,
9 uncu maddesi ile Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenlemenin halihazırda sistemde yer alan katılımcılara da uygulanmasına imkân sağlanmaktadır,
7 nci maddesi ile talepleri halinde 45 yaş üstü katılımcıların da otomatik katılım sistemine dahil edilmesi amaçlanmaktadır.


KAYNAK: Deloitte Türkiye