Yeni vergi düzenlemeleri ne zaman yürürlüğe giriyor?

Yeni vergi düzenlemeleri ne zaman yürürlüğe giriyor?

Yeni vergi düzenlemelerinin yürürlük tarihi

Bir süredir TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve çok sayıda vergi düzenlemesini de içeren torba tasarı geçtiğimiz Salı günü kabul edilerek yasalaştı. Aralık ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığında yasama süreci tamamlanacak.

Kanunla yapılan çok sayıda düzenlemeden bazıları yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Hem yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecek düzenlemelere şimdiden hazır olmak, hem de ileride yürürlüğe girecek düzenlemelere uyum için hazırlıklara başlamak isteyenler için, düzenlemelerden seçtiğim bazılarının yürürlük tarihlerini özetlemek istedim.

Yeni kurumlar vergisi oranı

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen bir geçici maddeyle, 2018, 2019 ve 2020 yıllarıyla sınırlı olarak kurumlar vergisi oranı %22 yapıldı. Dolayısıyla 2018 yılının ilk geçici vergi döneminde yeni oranın ilk uygulamasını yapıyor olacağız.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için uygulama, ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemleri için yapılacak. Buna göre bu kurumlarda yeni oran ilk olarak, özel hesap dönemi 1 Şubat'ta başlayan kurumlar için uygulanmak üzere, haziran ayında verilecek geçici vergi döneminde kullanılacak.

Taşınmaz ve iştirak satış kazancı istisnası

Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisnayı, kazancın %75’inden %50’sine indiren düzenleme kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Farklı görüşler ortaya çıkar mı bilmem ama kanunun yayımı tarihine kadar olan satışlarda eski oranın, yayımı sonrası satışlarda ise yeni oranın uygulanacağını düşünüyorum.

Finansal kiralama ve finansman şirketlerinde özel indirimin gider kaydedilmesi

Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından ayrılan özel karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda gider olarak dikkate alınmasını sağlayan düzenleme, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

GMSİ matrahının tespitinde götürü gider oranı

Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilemesinde, götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranını %25’den %15’e indiren düzenleme, 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Dolayısıyla 2018 yılı Mart ayında kira geliri beyan edecek olanlar, götürü gider yöntemini seçmeleri durumunda %15 götürü gider indirecekler.

Engellilerin istisna kapsamında taşıt iktisabında istisna

Otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisnanın, iktisap edilen aracın değerinin 200 bin liranın altında olması şartıyla sağlanmasını öngören, motor silindir hacmine bağlı sınırlamayı ise kaldıran düzenleme, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Bazı içecekleri ve makaronları özel tüketim vergisi kapsamına alınması

Makaronları %65,25 oranında vergilemek üzere özel tüketim vergisi kapsamına alan düzenleme kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Başta alkolsüz biralar, sade ve meyveli gazozlar, enerji içecekleri, meyve ve sebze suları olmak üzere birçok malı özel tüketim vergisi kapsamına alan ve uygulanacak oranı % 10 olarak belirleyen düzenleme, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

İhtiyati hacze itiraz, ödeme emrine itiraz, teminatlı alacaklarda ödeme ve mal bildirimi süreleri

6183 sayılı Kanun’da yer alan; ihtiyati hacze itiraz süresini, ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten düzenlemede yer alan süreyi, teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen ödeme süresini, ödeme emrine itiraz ve itirazı reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süresini ve mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapis cezası kararı alınması için geçmesi gereken süreyi 7 günden 15 güne çıkartan düzenleme, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni özel iletişim vergisi oranı

Farklı hizmetler için halen %5, 15 ve 25 olan özel iletişim vergisi oranlarını, bütün hizmetler için %7.5 olarak belirleyen düzenleme, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Banka ve sigorta muameleleri vergisi

Daha önce sadece Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen işlemler sonucu lehe alınan paralar istisna kapsamında iken, işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraları banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutan düzenleme, kanunun yayımlandığı ayı izleyen aybaşında, yani 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni şans oyunları vergisi oranı

Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde veraset ve intikal vergisi oranını %10’dan %20’ye çıkartan düzenleme, kanunun yayımlandığı ayı izleyen aybaşında, yani 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Motorlu taşıtlar vergisi kanunu düzenlemeleri

Motorlu taşıtlar vergisi artışı öngören düzenlemeler, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Transfer fiyatlandırması yöntem belirleme anlaşması harçları

Transfer fiyatlandırması ön fiyat anlaşmalarına ilişkin başvuru harcı (56.979,40 TL) ve yenileme harcını (45.583,30 TL) kaldıran düzenleme, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

7061 Sayılı Bazı vergi kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun

Recep BIYIK

VERGİ PORTALI