Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 71

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 71

Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi (BDS 540) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 22’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 71

26 Nisan 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30403 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

GERÇEĞE UYGUN DEĞERE İLİŞKİN OLANLAR DÂHİL MUHASEBE

TAHMİNLERİNİN VE İLGİLİ AÇIKLAMALARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ

(BDS 540) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ NO: 22’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 71

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi (BDS 540) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 22 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.