MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

M.YUSUF BAYGIN, MALÎ MÜŞAVİR, MUHASEBEDR.COM EDİTÖRÜ

MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

M.YUSUF BAYGIN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, MuhasebeDr.com Editörü 

***

-Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki Hakkında Önemli Hatırlatmalar

-7511 Sayılı Kanun İle Yapılan Yeni Düzenlemeler 

-Vergi hataları ve düzeltme yolları 

-e-Defter Uygulamasına İlişkin Teknik Kılavuz ve Duyurular ile Güncellemeler Yapılmıştır 

-Kurumlar Vergisi Mükelleflerine "Asgari Kurumlar Vergisi" Geliyor  

-E-Defter Berat Verme Süreleri 10 Gün Uzatıldı 

-Vergi levhasının oluşturulmasına ilişkin önemli hatırlatma 

-2024 Yılı Birinci Dönem Geçici Vergi Beyanname Düzenlemesine İlişkin Bilinmesi Gerekenler  

-30 Nisan'da Sevk Edilen Malın Faturası 1 Mayıs'a Kesilebilir Mi? 

-Mayıs Ayı Muhasebe Vergi Takvimi 

-Mali İdare bu sese kulak vermeli "Muhasebe yangın yeri"ne dönüştü ! 

-SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı 

-Hangi Şirketler Ne Zaman ve Nasıl Bağımsız Denetime Tabi Olacak?  

-Kurumlar vergisi oranında imalatçılara ve ihracatçılara sağlanan indirim uygulamaları 

-SGK prim ödemesi 1 gün gecikirse ne olur?

-Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında Yapılan Değişiklikler 

-Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi 

-Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi 

-Geçici Vergi Beyanı Ekinde Bilanço Bildirimi Zorunluluğu 

-Öz sermaye hesaplarına ilişkin enflasyon farklarını sermayeye ilave ederken bir kere daha düşünün!

-ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEK ÇALIŞMA

-Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları Tevkifat Uygulayacak Alıcılar, Tam tevkifat uygulanacak işlemler, Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, Tüm tevkifat uygulanacak işlemler tablosu...

-7 günlük fatura düzenleme süresi geçmiş tarihli fatura düzenleme hakkı verir mi? 

-Neden Vergi İncelemesine Alınırsınız? 

-Şirkette birikmiş kârların ortaklara aktarılma yolları 

-SGK Asgari işçilik uygulaması nedir? Asgari işçilik hesaplaması nasıl yapılır? 

-İşverenler ve Muhasebeciler SGK incelemelerinde nelere dikkat etmelidir? 

-Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları Tevkifat Uygulayacak Alıcılar, Tam tevkifat uygulanacak işlemler, Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler

-İşe Yeni Başlayan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Hak ve Ödevleri

-Şirkette birikmiş kârların ortaklara aktarılma yolları


-MUHASEBEDR BEYANNAME REHBERİ...

-Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 

-Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 

-Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 

-Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Rehberi 

-G.V.K. Geçici 67'inci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

-Ücret gelirlerinin beyanında bilinmesi gerekenler 

-Menkul Sermaye İradımı Nasıl Beyan Ederim? 

-Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 

-Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 

-Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi ile The Guidebook On Rental Incomes For Non-Resident Taxpayers Yayınlandı 

-Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri  

-Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyan Rehberi 

-Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi 

-Hazır Beyan Sistemi Broşürü  

-Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı 

-Limited Şirketin Yeni Kanuni Temsilcinin Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesinin Eski Ortaklar Açısından Sonuçları 

-2024 yılında işverenlere sağlanacak asgari ücret desteği 

-Enflasyon muhasebesi şirketlerin mali tablolarını nasıl etkileyecek? 

-Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı 

-7495 Sayılı Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeleri İçeren Kanun Kime Ne Getiriyor?

-Kurumlar vergisi mükellefleri açısından önem arz eden bazı yeni düzenlemeler hayata geçirildi. 

-2024 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 6.900 TL’dir. Bedeli 6.900 TL’den az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburi

-2024 Yılında İlave İstihdam Teşvik Uygulamaları Devam edecek

-2024 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı 

-Mali Rehber 2024 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558) Resmi Gazete'de Yayımlandı 

-49 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı 

-2024 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar 

-Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezası Rehberi 

2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 

Mali Müşavirler Enflasyon Düzeltme İşlemi İçin Ne Kadar Ücret Alacak?

-Ocak Ayı Beyan, Bildirim ve Ödemeler Yükümlülükler Takvimi 

-2024 Yılı Muhasebe Asgari Ücret Tarifesi 

-2024 Yılı Vergi Uygulamaları Pratik Bilgiler Rehberi 

-Ücret gelirlerinde vergi tarifesi 

-Enflasyon Muhasebesi ve Mali Tabloların Düzeltilme İşlemleri Usul ve Esasları  

-2024 Yılı Vergi - Muhasebe Takvimi

-2024 Yılında Uygulanacak Miktar, Had ve Tutarlar 

-2024 Yılı Beyanname Damga Vergisi Tutarları 

-Yeni yıl ile birlikte hayata geçen düzenlemeler 

-Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’ de Yayımlandı  

-2024 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı 

-2024 Yılı Asgarî Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti 

-Mali Müşavirlere Banka Kredileri İçin HESAP DURUMU BELGESİ Düzenleme Zorunluluğu Getirildi 

-2024 Yılı Bilanço Usulüne Geçiş Kılavuzu

-2024 Yılı Defter İşlemlerine Yönelik Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Kılavuz

-7491 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Rehberi 

***

-İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Nedir? Kimler Kaydolmak Zorundadır? 

-Aktife kayıtlı taşınmazın satışında vergi istisnası kaldırıldı


-Enflasyon muhasebe uygulamalarına ilişkin örnek çalışma

-Vergisel açıdan dönem sonu hatırlatmaları

-E-Fatura Mükellefi Defter Beyan'dan E-Defter'e Geçmek Zorunda Mıdır?

-2024 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, E-Defter, E-Defter Beyan Sistemi ve Finansal Düzenleme Raporları

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) Resmi Gazete'de Yayımlandı 

-Şirketler enflasyon düzeltmesi vergisi ödeyecek mi? 

-Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları Ve Sunumlar. Enflasyon Düzeltmesi uygulamalarına ilişkin sunumlar

-7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunlarının Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 11/12/2023 Tarihli ve 7918 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12/12/2023 Tarihli ve 32397 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlandı 

-Çalışanların bir kısmına işyerinde yemek verilip, bir kısmına nakit yemek bedeli ödenmesi durumunda ücret istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Gelir İdaresi Özelgesi 

-Serbest meslek mensubu Mali Müşavirin müşterilerinden geleceğe matuf alacaklarına 6183 Sayılı Yasanın 79 Md. göre haciz bildirisi tebliğ edilebilir mi ?

-2024 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Zamanları 

-Mali Müşavirlerin Mesleki Unvanlarını Haksız Kullanımı ve Etik Kurallar 

-Maliye Elektronik Tebligat Sistemi Broşürünü Yayımladı 

-Sahte (naylon) fatura ve kara para ilişkisi 

-2 Nolu Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesinin Verilme ve Ödenme Süresinde Değişiklik 

-Limited şirketler için on bin Türk Lirası olarak öngörülen ez az esas sermaye tutarı elli bin Türk Lirasına yükseltildi

-Anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin Türk Lirasına yükseltildi.

-Muhasebecilerin Dikkatine; 2024 Yılında E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter, E-İrsaliye'ye Geçiş Takvimi

-2024 Yılı İl İl Defter Tasdik Ücretleri 

-2024 Yılında işletme hesabı esası (Defter-Beyan sistemi) ve bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri

Geçici İş İlişkisi Mevzuatına Aykırı İşlem Yapılması 

Siber Saldırılara Karşı Alınacak Önlemler 

- Güncel Olarak Kurumlar Vergisi Oranı Kaç?

-SGK Eksik Gün Bildirimi Uygulamasında Değişikliğe Gitti 

-Günde azami 7.5 saat çalışılabilecek işlerin bordrolarını yaparken dikkat!

-Zirai faaliyetlerden gelirler ve vergilendirme özellikleri

-Katma Değer Vergisi (KDV) Uygulamalarına İlişkin Yeni Düzenleme 

-Deprem Bölgesinde Vergi Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Bilgilendirmeler 

-Eyüp YÜCELİ İle Muhasebe Dr Gündemde Kalanlar 

-Gecikme zammı oranı her ay için yüzde 3,5'a yükseltilirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 24'ten yüzde 36'ya çıkarıldı. Vatandaşın devletten alacakları için uygulanan faiz ise yıllık yüzde 9 olarak uygulanmaya devam ediyor.

-Anonim Şirket mi yoksa limited şirket mi kurulmalı? 

-Kasım Ayında Takip Edilecek Muhasebe Vergi Beyanname ve Bildirimler 

-Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır 

-7471 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Düzenlemeler Kime Ne Getiriyor

-TCMB Özet Döviz Pozisyon Raporu bildirimi kapsamı değiştirildi 

-2024 Yılı İl İl Defter Tasdik Ücretleri

-Kurumlar vergisi oranı hakkında bilinmesi gerekenler 

-Sermayesi En Az 250 Bin Lira Olan Anonim Şirketin Her Yıl 189 Bin 600 lira Avukatlık Ücreti Ödemek Zorunda Olduğunu Biliyor Muydunuz? 

-7464 Sayılı Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tam metni 

-Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve mal varlığına el koyma 

-2023 Yılı Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar 

-7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemesi için Son Gün 31 Ekim 2023

-SMMM ve YMM'lerin MASAK Tabelasını asma zorunluluğu...

-SGK'ya eksik bildirimde işçiye tazminat hakkı

-Vergi Uygulamalarında Yeni Düzenlemeler Yapıldı 

-2023 Yılına ilişkin ENFLASYON MUHASEBESİ uygulaması hususunda yapılması gerekenler 

-İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde bilinmesi gerekenler 

-Stok beyanının denetimine dikkat!

-İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahının Hesabında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 

-Günün büyük bölümünü masa başında çoğu zaman hareketsiz olarak geçiren muhasebeciler dikkat!

-İşçiler rapor kullanırken nelere dikkat etmeli? İşçilerin rapor kullanımıyla ilgili merak edilenler

-2023 Enflasyon muhasebesi 

-Emeklilik dilekçesini ne zaman vermeliyim?

-Vergi beyannamelerinde yapılan değişiklikler 

-Ek MTV'yi ödemeyenleri bekleyen tehlikeler 

-Vergi uyuşmazlıkları nasıl yönetilmeli?

-Orta Vadeli Programda yer alan vergisel konular... 

-KDV Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi uygulamalarında değişiklikler yapıldı 

-Orta vadeli program'da yer alan vergisel hedefler

-İkinci el motorlu kara taşıtlarının alım satımı 

-7597 Sayılı Orta Vadeli Program'a İlişkin Karar Yayımlandı

-Vergi, resim ve harç istisnası belgesinin zamanında alınması 

-Eylül Ayı Muhasebe, Vergi Takvimi

-Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve mali hakları 

-2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 

-Hangi altın alım satımında vergi var?

-AirBnb Üzerinden Gelir Elde Edenler Nelere Dikkat Etmek Zorunda?


[email protected] 

-YASAL UYARI-