MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

M.YUSUF BAYGIN, MALÎ MÜŞAVİR, MUHASEBEDR.COM EDİTÖRÜ

MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

M.YUSUF BAYGIN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, MuhasebeDr.com Editörü 

***

-MUHASEBEDR BEYANNAME REHBERİ...

-Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 

-Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 

-Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 

-Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Rehberi 

-G.V.K. Geçici 67'inci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

-Ücret gelirlerinin beyanında bilinmesi gerekenler 

-Menkul Sermaye İradımı Nasıl Beyan Ederim? 

-Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 

-Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 

-Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi ile The Guidebook On Rental Incomes For Non-Resident Taxpayers Yayınlandı 

-Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri  

-Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyan Rehberi 

-Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi 

-Hazır Beyan Sistemi Broşürü  

-Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı 

-Limited Şirketin Yeni Kanuni Temsilcinin Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesinin Eski Ortaklar Açısından Sonuçları 

-2024 yılında işverenlere sağlanacak asgari ücret desteği 

-Enflasyon muhasebesi şirketlerin mali tablolarını nasıl etkileyecek? 

-Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı 

-7495 Sayılı Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeleri İçeren Kanun Kime Ne Getiriyor?

-Kurumlar vergisi mükellefleri açısından önem arz eden bazı yeni düzenlemeler hayata geçirildi. 

-2024 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 6.900 TL’dir. Bedeli 6.900 TL’den az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburi

-2024 Yılında İlave İstihdam Teşvik Uygulamaları Devam edecek

-2024 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı 

-Mali Rehber 2024 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558) Resmi Gazete'de Yayımlandı 

-49 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı 

-2024 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar 

-Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezası Rehberi 

2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 

Mali Müşavirler Enflasyon Düzeltme İşlemi İçin Ne Kadar Ücret Alacak?

-Ocak Ayı Beyan, Bildirim ve Ödemeler Yükümlülükler Takvimi 

-2024 Yılı Muhasebe Asgari Ücret Tarifesi 

-2024 Yılı Vergi Uygulamaları Pratik Bilgiler Rehberi 

-Ücret gelirlerinde vergi tarifesi 

-Enflasyon Muhasebesi ve Mali Tabloların Düzeltilme İşlemleri Usul ve Esasları  

-2024 Yılı Vergi - Muhasebe Takvimi

-2024 Yılında Uygulanacak Miktar, Had ve Tutarlar 

-2024 Yılı Beyanname Damga Vergisi Tutarları 

-Yeni yıl ile birlikte hayata geçen düzenlemeler 

-Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’ de Yayımlandı  

-2024 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı 

-2024 Yılı Asgarî Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti 

-Mali Müşavirlere Banka Kredileri İçin HESAP DURUMU BELGESİ Düzenleme Zorunluluğu Getirildi 

-2024 Yılı Bilanço Usulüne Geçiş Kılavuzu

-2024 Yılı Defter İşlemlerine Yönelik Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Kılavuz

-7491 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Rehberi 

***

-İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Nedir? Kimler Kaydolmak Zorundadır? 

-Aktife kayıtlı taşınmazın satışında vergi istisnası kaldırıldı


-Enflasyon muhasebe uygulamalarına ilişkin örnek çalışma

-Vergisel açıdan dönem sonu hatırlatmaları

-E-Fatura Mükellefi Defter Beyan'dan E-Defter'e Geçmek Zorunda Mıdır?

-2024 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, E-Defter, E-Defter Beyan Sistemi ve Finansal Düzenleme Raporları

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) Resmi Gazete'de Yayımlandı 

-Şirketler enflasyon düzeltmesi vergisi ödeyecek mi? 

-Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları Ve Sunumlar. Enflasyon Düzeltmesi uygulamalarına ilişkin sunumlar

-7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunlarının Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 11/12/2023 Tarihli ve 7918 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12/12/2023 Tarihli ve 32397 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlandı 

-Çalışanların bir kısmına işyerinde yemek verilip, bir kısmına nakit yemek bedeli ödenmesi durumunda ücret istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Gelir İdaresi Özelgesi 

-Serbest meslek mensubu Mali Müşavirin müşterilerinden geleceğe matuf alacaklarına 6183 Sayılı Yasanın 79 Md. göre haciz bildirisi tebliğ edilebilir mi ?

-2024 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Zamanları 

-Mali Müşavirlerin Mesleki Unvanlarını Haksız Kullanımı ve Etik Kurallar 

-Maliye Elektronik Tebligat Sistemi Broşürünü Yayımladı 

-Sahte (naylon) fatura ve kara para ilişkisi 

-2 Nolu Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesinin Verilme ve Ödenme Süresinde Değişiklik 

-Limited şirketler için on bin Türk Lirası olarak öngörülen ez az esas sermaye tutarı elli bin Türk Lirasına yükseltildi

-Anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin Türk Lirasına yükseltildi.

-Muhasebecilerin Dikkatine; 2024 Yılında E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter, E-İrsaliye'ye Geçiş Takvimi

-2024 Yılı İl İl Defter Tasdik Ücretleri 

-2024 Yılında işletme hesabı esası (Defter-Beyan sistemi) ve bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri

Geçici İş İlişkisi Mevzuatına Aykırı İşlem Yapılması 

Siber Saldırılara Karşı Alınacak Önlemler 

- Güncel Olarak Kurumlar Vergisi Oranı Kaç?

-SGK Eksik Gün Bildirimi Uygulamasında Değişikliğe Gitti 

-Günde azami 7.5 saat çalışılabilecek işlerin bordrolarını yaparken dikkat!

-Zirai faaliyetlerden gelirler ve vergilendirme özellikleri

-Katma Değer Vergisi (KDV) Uygulamalarına İlişkin Yeni Düzenleme 

-Deprem Bölgesinde Vergi Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Bilgilendirmeler 

-Eyüp YÜCELİ İle Muhasebe Dr Gündemde Kalanlar 

-Gecikme zammı oranı her ay için yüzde 3,5'a yükseltilirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 24'ten yüzde 36'ya çıkarıldı. Vatandaşın devletten alacakları için uygulanan faiz ise yıllık yüzde 9 olarak uygulanmaya devam ediyor.

-Anonim Şirket mi yoksa limited şirket mi kurulmalı? 

-Kasım Ayında Takip Edilecek Muhasebe Vergi Beyanname ve Bildirimler 

-Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır 

-7471 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Düzenlemeler Kime Ne Getiriyor

-TCMB Özet Döviz Pozisyon Raporu bildirimi kapsamı değiştirildi 

-2024 Yılı İl İl Defter Tasdik Ücretleri

-Kurumlar vergisi oranı hakkında bilinmesi gerekenler 

-Sermayesi En Az 250 Bin Lira Olan Anonim Şirketin Her Yıl 189 Bin 600 lira Avukatlık Ücreti Ödemek Zorunda Olduğunu Biliyor Muydunuz? 

-7464 Sayılı Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tam metni 

-Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve mal varlığına el koyma 

-2023 Yılı Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar 

-7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemesi için Son Gün 31 Ekim 2023

-SMMM ve YMM'lerin MASAK Tabelasını asma zorunluluğu...

-SGK'ya eksik bildirimde işçiye tazminat hakkı

-Vergi Uygulamalarında Yeni Düzenlemeler Yapıldı 

-2023 Yılına ilişkin ENFLASYON MUHASEBESİ uygulaması hususunda yapılması gerekenler 

-İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde bilinmesi gerekenler 

-Stok beyanının denetimine dikkat!

-İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahının Hesabında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 

-Günün büyük bölümünü masa başında çoğu zaman hareketsiz olarak geçiren muhasebeciler dikkat!

-İşçiler rapor kullanırken nelere dikkat etmeli? İşçilerin rapor kullanımıyla ilgili merak edilenler

-2023 Enflasyon muhasebesi 

-Emeklilik dilekçesini ne zaman vermeliyim?

-Vergi beyannamelerinde yapılan değişiklikler 

-Ek MTV'yi ödemeyenleri bekleyen tehlikeler 

-Vergi uyuşmazlıkları nasıl yönetilmeli?

-Orta Vadeli Programda yer alan vergisel konular... 

-KDV Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi uygulamalarında değişiklikler yapıldı 

-Orta vadeli program'da yer alan vergisel hedefler

-İkinci el motorlu kara taşıtlarının alım satımı 

-7597 Sayılı Orta Vadeli Program'a İlişkin Karar Yayımlandı

-Vergi, resim ve harç istisnası belgesinin zamanında alınması 

-Eylül Ayı Muhasebe, Vergi Takvimi

-Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve mali hakları 

-2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 

-Hangi altın alım satımında vergi var?

-AirBnb Üzerinden Gelir Elde Edenler Nelere Dikkat Etmek Zorunda?

-Ek MTV masraf olarak yazılabilir mi? 

--İrsaliye Ve Faturada Karekod Bulundurma Zorunluluğu ne zaman başlıyor? 

-Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Rehberi

-Yapılandırma - matrah ve vergi artırımı imkânları özel bazı durumlar için devam ediyor 

-TÜRMOB’dan kapsamlı ‘mali reform’ önerisi

-Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturalarda Kur Farkı Nasıl Uygulanır?

-KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ DIŞINDA KALAN diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı İNTERNET VERGİ DAİRESİ sisteminden elektronik ortamda YENİDEN bildirmek zorundadır.

-Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinde bilinmesi gereken ince noktalar

-Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Yayınlandı

-Konut Satışlarında KDV uygulamasına ilişkin en son değişiklikler

- MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

-Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı ürünlerde geri kazanım katılım payı yüzde 100 artırılırken poşet için 38,5 kuruş olan katılım payı değişmedi. 

-Deprem Bölgesinde, Mücbir Sebep Haline İlişkin Son Durum ve Yapılması Gereken İşlemler 

-TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları Resmi Gazetede yayımlandı 

-Temmuz asgari ücreti ile işverenin SGK hesaplarında neler değişti?

-Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile İslâhiye ve Nurdağında SGK bildirim süreleri uzatıldı 

-Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin 1 Seri No'lu Genel Tebliğ Yayımlandı

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Önemli Hatırlatma 

-Sosyal güvenlikte zamanaşımı ve zamanaşımına giren borçlarla ilgili SGK uygulaması

-2023 yılı için getirilen MTV düzenlemesi 

-VUK'a göre defter ve belgelerin saklanması ve süreler 

-BAĞ-KUR’DAN HİZMET KAZANMANIN YOLLARI 

-Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve mali hakları


***

-E-fatura uygulamasının kapsamı genişliyor ; 2022 yılında 3 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı/cirosu olan tüm mükelleflerin sektör ayrımı olmaksızın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya veya e-arşiv faturaya, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçmeleri gerekiyor. 

-Aftan ve yapılandırmadan yararlanmada son durum

-20 vergi inceleme konusu 

-Deprem Felaketinde Defter ve Belgeleri Kaybolan Mükellefler Ne Yapmalı?

-Adi ortaklığın sermaye şirketlerine devri veya dönüşmesinde vergileme 

-Haziran Ayında vergi ve muhasebede yapılması gerekenler, mali takvim 

-16 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

-Deprem Bölgesinde SGK’ya Verilmesi Gereken Belge ve Beyan Verilme Süreleri  

-Yapılandırma Kanunu'nda başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatıldı

-Emekli olup çalışmaya devam edecekler için yapılması gereken işlemler

-Yapılandırma kanunu kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili çok sorulan sorular 

-Aile Şirketleri Yönetiminde Bitmeyen Sorunlar

-Şirketler neden matrah artırmalı? 

-Deprem Bölgesinde, Mücbir Sebep Haline İlişkin Son Durum ve Yapılması Gereken İşlemler 

-İDARİ PARA CEZALARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YENİ UYGULAMA YAPILDI 

-7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU REHBERİ VE BROŞÜRÜ 

-Dava Açma Süresi Geçmemiş veya Dava Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı 

-İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü 

-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü 

-Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Beyanı Broşürü 

-MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı

-Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Beyanı Broşürü Yayınlandı

-Gelir İdaresi 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberini Yayınlandı

-Gelir İdaresi Matrah ve Vergi Artırımı Rehberini yayınladı 

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimine ilişkin SGK Genelgesi yayımlandı 

-Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Ek Verginin Usul ve Esasları Belirlendi

-2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanmasına Yönelik Örnek Çalışma'ya buradan ulaşabilirsiniz 

-Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar 

-ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORU VERİLMESİNDE YENİ DÜZENLEME 

-4447 sayılı Kanun'un ek 4 üncü Maddesinde Yer Alan İşsizlik Sigortası Primi Teşvikinin usul ve esaslarının açıklandığı SGK Genelgesi 

-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 

-TÜM YÖNLERİYLE VERGİ VE SİGORTA BORÇ YAPILANDIRMA REHBERİ 

-Yapılandırma kanunu kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi

-47 Sıra No'lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 

-SMMM Staj Yönetmeliği ve süreli mesleki geliştirme eğitimi yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı

-VERGİ VE PRİM AFFI BAŞVURU VE ÖDEME TAKVİMİ 

-MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI UYGULAMA VE HESAPLAMA ARACI  

-NEDEN VERGİ VE MATRAH ARTIRIMI YAPMALISINIZ? 

- 7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'UN MADDE MADDE TAM METNİ 

- Mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenlerin, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme süresi ile beyannamelerin verilmesi dolayısıyla tahakkuk eden sigorta primlerinin ödeme sürelerinin ertelenmesi hakkında SGK Genelgesi yayınlandı 

-7256 VE 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ BORÇ TAKSİTLERİNİN ÖDEME SÜRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ 

-KDV ORANLARINDA YENİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

-DEPREM BÖLGESİ İLE İLGİLİ ALINAN YENİ KARARLAR 

-OHAL Bölgesinde İşten Çıkarma Yasaklandı, Kısa Çalışma ödeneği Uygulaması Hayata Geçirildi. Konuya İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı 

-AFET DURUMLARINDA MALİ MÜŞAVİRLERİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN ÖZELLİKLİ HUSUSLAR REHBERİ

-VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR REHBERİ 

-06.02.2023 TARİHLİ DEPREMDEN ETKİLENEN İllerde SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLER YÖNÜYLE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

-DEPREM BÖLGESİNDE BÜTÜN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER, BEYAN VERME, ÖDEMELER VS ERTELENDİ 

-Deprem Bölgesinde Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Süreleri Ertelendi 

-2023 YILI KONAKLAMA VERGİSİ REHBERİ  

-2023 Yılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları 

-1 OCAK 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI 

-2023 İŞ YÜKÜ ESASLI MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR LİSTESİ  

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PARAMETRELERİ

-YENİ VERGİ BEYAN VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

-2023 VERGİ UYGULAMALARI PRATİK BİLGİLER REHBERİ

-01/01/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

- Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar (SGK Genelgesi 2023/3) 

-2023 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI 

-2023 SOSYAL GÜVENLİK PRATİK BİLGİLER REHBERİ 

-2023 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER 

-2023 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TUTARLARI

2023 YILI ASGARİ ÜCRET LEVHASI

-2023 YILI SM, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-2023 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 

-2023 YILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR  

-2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 

-2023 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-2023 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

-2023 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI 

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

-2023 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

***

MALİ REHBER 2023 

***

[email protected] 

-YASAL UYARI-