30 Nisan'da Sevk Edilen Malın Faturası 1 Mayıs'a Kesilebilir Mi?

EYÜP YÜCELİ MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni

30 NİSAN'DA SEVK EDİLEN MAMULÜN FATURASI 1 MAYIS TARİHİNE DÜZENLENEBİLİR Mİ?


Gelir, kurumlar ve katma değer vergisinde dönemsellik ilkesi önemlidir. Mal ve hizmetlere ait gelir, kurumlar ve katma değer vergisinin hangi ay ya da yılda gider ve indirim konusu yapılacağı tartışma konusudur... 

Kısacası mal ve hizmetin vuku bulduğu veya sevk edildiği ay ile fatura tarihinin farklı bir ayda olması halinde kayıt nizamı ve vergi açısından bir sıkıntının olup olmayacağı hususunda bir çok soru gelmektedir.

 Bu günkü konumuz yine gelen bir soruya cevaptan oluşmaktadır.

SORU; 30 Nisan 2024 Tarihinde sevk irsaliyesi düzenleyerek teslimini gerçekleştirdiğimiz mamulün faturasını 1 Mayıs 2024 Tarihine düzenlemiş bulunmaktayız. Bu doğru mu? Katma değer vergisi (KDV) iadesinde bize ve alıcı firma açısından bir sorun teşkil eder mi? Bu  faturayı hangi ay KDV beyannamesi ile beyanda bulunmamız gerekiyor?

CEVAP; VUK’un 231/5. maddesi ile faturanın, mal teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunlu olup, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Mal teslimi ve hizmet ifalarına ait KDV’nin, faturanın düzenlendiği ay değil, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi söz konusu.

 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 10/a maddesine göre mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin ifası ile KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmekte, bu işlemlere ait KDV’nin ise vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihin ait olduğu dönem Katma değer vergisi (KDV) beyannamesi ile beyanı gözardı edilmemelidir

 Kısacası, mal teslimi ve hizmet ifalarına ait KDV’nin, faturanın düzenlendiği ay değil, vergiyi doğuran olayın oluştuğu ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir

Aksine bir durum, KDV’nin geç beyanına neden olacak, bu da vergi ziyaı ve çeşitli cezai yaptırımlara neden olmakla birlikte KDV iadesinde de sorun teşkil edebilecektir

 7104 Sayılı Kanunun 8. maddesiyle, 3065 sayılı Kanunun 29. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişiklikle 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanımı sağlanmaktadır.

 Buna göre, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilen belgelerde gösterilen Katma değer vergisi, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilmesi halinde indirim konusu yapılması mümkün olacaktır

 Yine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 30687 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bırakın yıl içerisindeki ay farkını, 2023 yılına ait faturaların KDV’sinin 2024 yılında bile indirim konusu yapılmasını sağlamıştır

Ancak, 3065 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince,  Mal ve hizmetin yapıldığı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğunda KDV'nin de doğmuş olması hasebiyle 30 Nisan 2024 Tarihinde sevki yapılan mamulün faturasının da ay geçmeden 30 Nisan 2024 Tarihine düzenlenmesi uygun olacaktır.  Bu nedenle fatura tarihini düzeltmeniz gerekecektir

Yeni uygulamaya göre mamulü alan açısından faturanın 1 Mayıs 2024 tarihli olmasında bir behis olmamakla birlikte ilgili faturanın KDV'sini müteakip aylarda da indirim konusu yapmasında bir sakınca bulunmamaktadır 

Ancak sizin, yukarıda da belirtildiği üzere gerekli düzeltmeleri yaparak  Nisan 2024 KDV beyannamesi ile beyanda  bulunmanız usul açısından menfaatinize olacaktır

Sağlıcakla kalınız...

EYÜP YÜCELİ

MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni