7326 Sayılı Kanun Gereği Sonradan Verilecek Beyanlar İçin Duyuru

7326 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN 10 UNCU FIKRASI KAPSAMINDA VERİLECEK BEYANNAMELER

Bilindiği üzere, 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında;
“(10) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak;

a) 213 sayılı Kanunun;

1) 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak
pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının,
2) 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin
tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının
tamamının,
tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.


TÜRMOB