2016 YILI MUHASEBE, VERGİ PARAMETRELERİ (Eyup YÜCELİ)

2016 YILI MUHASEBE, VERGİ PARAMETRELERİ (Eyup YÜCELİ)

2016 YILI MUHASEBE ve VERGİ PARAMETRELERİ 

eyup_yuceli-smmm-denetciVergi Usul Kanun'da yer alan ve 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan hat ve tutarları belirleyen, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460) yayınlandı.

-İşte 01.01.2016'dan itibaren uygulanacak had ve tutarlar (İndir)

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) ya göre;

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

-Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığınca, 25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2016 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

vergihaber384x55

 

 

 

Söz konusu had ve tutarlar şöyledir;  1. Yeniden Değerleme Oranında Arttırılan Had ve Tutarlar
1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.12.600 TL'ye kadar15%
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası20%
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası27%
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası35%
1.2. Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna Tutarı: 3.800.- TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı: 13.70- TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere 13.70 TL olarak tespit edilmiştir.

1.4. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 460 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.300 TL, diğer yerlerde 4.200 TL olarak tespit edilmiştir.

1.6. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere;

-  1 numaralı bent için 88.000 TL ve 126.000 TL,

-  2 numaralı bent için 42.000 TL,

-  3 numaralı bent için 88.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

1.7. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı: 11.000 TL

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.8. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı: 24.000.- TL.

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı: 1.580.-TL

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.580 TL olarak tespit edilmiştir.  1. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2015 yılı için 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2016 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2015 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

 Büyükşehir Belediye SınırlarıBüyükşehir Belediye Sınırları
 Dışında Kalan Yerlerdeİçinde Kalan Yerlerde
Emtianın CinsiYıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü (TL)Yıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt137.000158.000179.000200.000
Şeker – Çay110.000137.000126.000168.000
Milli Piy. Bileti, Hemen110.000137.000126.000168.000
Kazan, Süper Toto  vb.
İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto– Sigara–Tütün110.000137.000126.000168.000
Akaryakıt ( LPG hariç )158.000168.000200.000230.000
Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.  1. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2016 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.  1. 2015 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2015 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %5,58'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %9,24'tür.

Buna göre, 2015 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%5,58/%9,24 =) %60,39 olmaktadır.

Bu kapsamda, 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

-2016 Damga Vergisi Tutarları da yeniden belirlenmiş olup aşağıdadır,

25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 59 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016'dan itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Ayrıca Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin 1. fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 TL olmuştur.Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar 
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)(Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 
1.Tahkimnameler(47,80 TL)
2.Sulhnameler(47,80 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri(268,50 TL)
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
II. Kararlar ve mazbatalar 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 a) Belli parayı ihtiva edenler(Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler(47,80 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 
1. Ticari ve mütedavil senetler: 
a) Emtia senetleri:
    aa) Makbuz senedi (Resepise)(16,60 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant)(9,80 TL)
    ac) İyda senedi(1,70 TL)
    ad) Taşıma senedi(0,60 TL)
b) Konşimentolar(9,80 TL)
c)Deniz ödüncü senedi(Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi(Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri(16,60 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar(36,90 TL)
bb) Gelir tabloları(17,80 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri(17,80 TL)
c) Barnameler(1,70 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları(7,30 TL)
e) Ordinolar(0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları(7,30 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için(0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri(47,80 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri(63,80 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri(31,50 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler(31,50 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)(31,50 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler(63,80 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler(23,50 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri(23,50 TL)
f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için(37,40 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.(0,60 TL)
-2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri de yeniden belirlenmiştir

Resmi Gazetede yayımlanan, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46) ya göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri; 

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³)Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 veyukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı623,00434,00243,00184,0066,00
 1301 – 1600 cm³ e kadar997,00748,00434,00307,00118,00
 1601 – 1800 cm³ e kadar1.760,001.376,00810,00495,00192,00
 1801 – 2000 cm³ e kadar2.772,002.136,001.255,00748,00295,00
 2001 – 2500 cm³ e kadar4.158,003.019,001.886,001.127,00446,00
 2501 – 3000 cm³ e kadar5.797,005.043,003.151,001.696,00623,00
 3001 – 3500 cm³ e kadar8.828,007.943,004.785,002.389,00877,00
 3501 – 4000 cm³ e kadar13.880,0011.985,007.059,003.151,001.255,00
 4001 cm³ ve yukarısı22.716,0017.035,0010.089,004.535,001.760,00
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar118,0089,0066,0042,0017,00
   251 –   650 cm³ e kadar243,00184,00118,0066,0042,00
   651 –  1200 cm³ e kadar623,00371,00184,00118,0066,00
  1201 cm³ ve yukarısı1.508,00997,00623,00495,00243,00
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı TarifeTaşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam AğırlıkTaşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş7 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs748,00495,00243,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı997,00623,00371,00
  1901 cm³ ve yukarısı1.508,00997,00623,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar1.886,001.127,00495,00
  26 – 35  kişiye kadar2.262,001.886,00748,00
  36 – 45  kişiye kadar2.517,002.136,00997,00
  46 kişi ve yukarısı3.019,002.517,001.508,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg’a kadar672,00446,00220,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar1.357,00787,00446,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar2.037,001.696,00672,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar2.262,001.922,00902,00
   10.001 – 20.000  kg’a kadar2.717,002.262,001.357,00
   20.001 kg ve yukarısı3.399,002.717,001.580,00
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış AğırlığıTaşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş4 – 5 yaş6 – 10 yaş11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar12.616,0010.089,007.566,006.051,00
   1.151 –   1.800 kg’a kadar18.929,0015.139,0011.355,009.083,00
   1.801 –   3.000 kg’a kadar25.241,0020.192,0015.139,0012.113,00
   3.001 –   5.000 kg’a kadar31.554,0025.241,0018.929,0015.139,00
   5.001 – 10.000 kg’a kadar37.866,0030.291,0022.716,0018.171,00
   10.001 – 20.000 kg’a kadar44.178,0035.341,0026.502,0021.197,00
   20.001 kg ve yukarısı50.489,0040.388,0030.291,0024.232,00
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

-28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listenin 3.6.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3.6.2. satırından sonra gelmek yeni satır eklenmiştir.

Konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 458) yayınlanmıştır

-25.12.2015 Tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile 1.1.2016 dan itibaren uygulanacak HARÇLAR da yeniden belirlenmiştir (Listeyi indirmek için tıklayınız)

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Tablosunda Yapılan Değişiklikler

25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 458 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 28/4/2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ekinde yer alan "amortismana tabi iktisadi kıymetler tablosu"nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.ÖmürA.OranıYapılan Düzenleme
3.6.1.Basit tahta palet250,00%"Basit" eklenmiştir.
3.6.3.Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve baskıya dayanıklı keresteden imal edilmiş ahşap palet812,50%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.14.15.Taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller812,50%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.37.1.İklimlendirme kabini1010,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.37.2.Yırtılma test cihazı1010,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.37.3.PH metre cihazı1010,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.37.4.Işık haslığı ve hava koşulları test cihazı1010,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.49.1.Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b.520,00%"plaka tanıma sistemi" eklenmiştir. Faydalı Ömür ve Amorstisman Oranında deşiklik yapılmamıştır.
3.52.Yürüyen merdivenler, platformlar,konveyörler, bariyerler ve bunların benzerleri1010,00%"konveyörler" eklenmiştir.
3.88.Basınç odaları1010,00%Bu satırda daha önce yer alan "Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar" 3.95. olarak belirlenmiştir. Bu satıra "Basın Odaları" ve buna ilişkin süre ve oran yeni eklenmiştir.
3.89.Süs bitkileri520,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.90.Modüler sistem tuvalet1010,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.91.Su arıtma cihazları520,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.92.Masaj koltukları520,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.93.Dijital baskı makinesi1010,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.94.İşletmelerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri250,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
3.95.Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar520,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
6.7.1.Taşıma ve yükleme amaçlı kullanılan robotlar, robotlu yükleme sistemleri520,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
6.13.Treyler ve treylere bağlı konteynerler (yarı römorklar dahil)616,66%"(yarı römorklar dahil)" eklenmiştir.
17.3.Hayvansal yağ ve kemik hammaddesi kullanılarak elde edilen don yağı, don yağı asidi, et ve kemik unu imalatında kullanılan iktisadi kıymetler616,66%Bu satır yeni eklenmiştir.
24.1.Metal ofset baskı makinesi1010,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
45.1.6.Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar156,66%Tebliğ öncesi Faydalı Ömür "5" ve Amorstisman Oranı "20" idi.
45.4.Elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan sayaçlar520,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
49.1.Izgara Temizleme Makinesi1010,00%Bu satır yeni eklenmiştir.
52.5.1.Tabanca812,50%Bu satır yeni eklenmiştir.
59.3.Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.), sıcak hava balonları333,33%"sıcak hava balonları" eklenmiştir.
MuhasebeDoktoru.com Editörlerince hazırlanan "2016 YILI İÇİN MUHASEBE ÇALIŞMALARI" sayfasını da takip etmenizi önerir iyi çalışmalar dilerim

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

MuhasebeDoktoru.com Genel Koordinatörü

 [email protected]

[email protected]

facebook.com/MuhasebeDr

twitter.com/MuhasebeDr