2019 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2019 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

5604 sayılı Kanunun 1. Maddesi uyarınca mali tatil 2019 yılında 02.07.2019 Salı – 22.07.2019 Pazartesi döneminde uygulanacaktır. 

Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya online olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya online olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya online olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

Kapsam

A-) 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanunun:


1.Maddesinin;


1.Fıkrasındaki:


“Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.”


Hükmüne istinaden, Haziran ayının son gününün tatil günü olan 30.06.2019 Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2019 yılı mali tatili izleyen ilk iş günü olan 01.07.2019 Pazartesi gününü takip eden 02.07.2019 Salı günü başlayacak ve 20 Temmuz günü de yine tatil günü olan Cumartesi gününe rastladığından 22.07.2019 Pazartesi günü sona erecektir.


2.Fıkrasındaki:


Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”


Hükmüne istinaden, 7. gün tatil günü olan 27.07.2019 Cumartesi gününe denk geldiğinden 7 günlük süre de 29.07.2019 Pazartesi gününe (dahil) uzamaktadır.


2.Fıkrasının 6.Numaralı Alt Bendinde:


“Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.”


Hükmüne istinaden, 5 günlük süre 27.07.2019 Cumartesi gününe geldiğinden 29.07.2019 Pazartesi mesai saati bitiminde sona ermektedir.


2.Maddesinde ise,


“Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.”


B-) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun "Tatil günlerinin etkisi" başlıklı 93.Maddesinde:


"Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter."


Hükümleri bulunmaktadır.


C-) 2019 Yılı Mali Tatili ile İlgili  03.07.2019 Tarihli SGK Genel Yazısında:


02.07.2019-22.07.2019 tarihleri arasında mali tatilin uygulanacağı,

Mali tatili takip eden beş güne (23.07.2019-27.07.2019) rastlayan bazı yükümlülükler için de sürenin 29.07.2019 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona ereceği,

2019 Yılı Mali Tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülüklerin aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı,

30.06.2019 tarihinin hafta sonuna gelmesi sebebiyle yasal ödeme süresi 01.07.2019 Pazartesi günü sona erecek olan 2019 Mayıs ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihinde ve diğer yükümlülüklerde bir değişiklik olmayacağı,

Belirtilmiştir.


D-) Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yönelik Denetim Ve Kontrol İşlemleri:


Mali tatilin uygulandığı 02-22.07.2019 tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecek,

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün;


Mali tatile (2-22 Temmuza) rastlaması halinde istenilen kayıt ve belgelerin; en geç 29.07.2019 tarihine kadar,

Son günün mali tatilin sona erdiği tarihten itibaren 5 günlük 23-27 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde de 29.07.2019 Pazartesi tarihine kadar,

ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.


4-) Mali Tatil Kapsamına Girmeyen İş ve İşlemler


İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmediğinden ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir:


5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,

İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,

E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,

Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,

4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,

5510, 6356, 4447, 4857, 6183, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri,

2019 Yılı Mali Tatilinde
Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Beyan/Bildirim/Yükümlülük

İlgili Mevzuat

Son Günün Mali Tatil Günlerine (02-22 Temmuz Arasına)Rastlaması Halinde Son Günün Mali Tatilden Sonraki 5 Güne(23-27 Temmuz Arasına) Rastlaması Halinde 

İşyeri Bildirgesi Yönünden

5510/11. md

29.07.2019
Pazartesi
29.07.2019
Pazartesi

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Yönünden

5510/8. md

29.07.2019

29.07.2019

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Yönünden

5510/9. md

29.07.2019

29.07.2019

2019 Haziran Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Yönünden

SSİY/102. md

-

29.07.2019

İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme Yönünden

5510/102. md

29.07.2019

29.07.2019

Primlerin Ödenmesi Yönünden

5510/88. md

Mayıs ayı primlerinin ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır

Mayıs ayı primlerinin ödeme süresinin son günü 23-27 Temmuz'a rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır

SGK'nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz Yönünden

SSİY/113. md

29.07.2019

29.07.2019

Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair Taahhütname Yönünden

SSİY/112. md

29.07.2019

29.07.2019

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz Yönünden

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik/ 17. Md

29.07.2019

29.07.2019

Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi Yönünden

5510/91. md

29.07.2019

29.07.2019

Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi Yönünden

SSİY/107. md

29.07.2019

29.07.2019