2021 YILI BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU İLE TUTARLAR

2021 Yılı beyannamelerinin imzalatılması

2021 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

I-) BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR 
II-) BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR 
III-) İMZALATILMA ZORUNLULUĞU OLAN BEYANNAMELER
IV-) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TASDİK EDİLEN GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ BEYANNAMELERİ

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen
gelir vergisi mükelleflerinden 2020 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 13.258.000 TL ve net
satışlar toplamı 26.508.000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2021 yılı beyannamelerini meslek
mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.
Buna karşılık 2020 yılında;
— II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan satış tutarları
444.000 TL’yi aşmayanlar
— II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyeti dışında işlerle uğraşanlardan yıllık
gayri safi iş hasılatı tutarı 224.000 TL’yi aşmayanlar
— Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan hasılat tutarı 309.000 TL’yi aşmayanlar
— Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçilerden hasılat tutarı 444.000
TL’yi aşmayanlar

2021 yılı beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

İmzalatma zorunluluğu olan beyannameler gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir
ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve katma değer
vergisi beyannameleridir.

29 Haziran 1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Sıra No.lu Vergi
Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce
İmzalanması Hakkında Genel Tebliğinde kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki
kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 1997 yılı aktif
toplamı 200 milyar ve net satışlar toplamı 400 milyar lirayı aşmayanların 1998 yılına ilişkin
yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış
meslek mensuplarına imzalatmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Daha sonra 03/03/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 seri No.lu
SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde de;

1. Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi
mükelleflerinden 2004 yılı aktif toplamı 3.000.000 ve net satışlar toplamı 6.000.000
Türk Lirasını1 aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında
olduğu,

2. Buna karşılık

- İkinci sınıf tacirlerden, alım satım veya imalat faaliyetlerinde bulunanlardan, 2004
yılında satışlarının tutarı 100.000 Türk Lirasını, bu faaliyetler dışındaki işlerle
uğraşanlardan 2004 yılı gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 50.000 Türk Lirasını,

- Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden, 2004 yılında
hasılatları tutarı 100.000 Türk Lirasını,

- Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan, 2004 yılında gayrisafi hasılatları tutarı
70.000 Türk Lirasını,
aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olmadığı
belirtilmiştir.

 BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre;
— 2019 yılı faaliyet döneminde kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı
nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden aktif toplamı
12.151.000 TL ve Net satışlar toplamı 24.295.000 TL'yi aşmayan mükellefler 2020 yılı,

— 2020 yılı faaliyet döneminde kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı
nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden aktif toplamı
13.258.000 TL ve net satışlar toplamı 26.508.000 TL'yi aşmayan mükellefler 2021 yılı,
beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

 BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

2019 ve 2020 yıllarında aşağıdaki satış/hasılat tutarlarını aşmayan ticari, zirai ve serbest
meslek kazancı elde eden mükellefler, izleyen yılda (sırasıyla 2020 ve 2021 yıllarında)
beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.


TÜRMOB