2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRLARI

2020'de aktifi 27.682.100 TL/ net satışları 61.515.200 TL’yi aşanlar

2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

I-) 2021 YILINDA EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEMEK ZORUNDA OLAN
MÜKELLEFLER

II-) MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE GÖRE TEMEL MALİ
TABLOLAR İLE EK MALİ TABLOLAR

III-) CEZA UYGULAMASI

2020 yılı aktif toplamı 27.682.100 TL veya net satışlar toplamı 61.515.200 TL’yi aşan
mükelleflerin, 2021 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine
temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.
18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan
işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı ölçütü getirilmişti.
Bu hüküm uyarınca, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler
ek mali tabloları düzenlemek zorundaydılar.

28/04/1998 tarihli ve 23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra MSUGT’de, ek mali
tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir
veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece "Kar Dağıtım Tablosu"nu
eklemelerinin yeterli bulunduğu belirtilmiştir

Daha sonra 19/12/2000 tarihli ve 24265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Sıra No.lu
MSUGT’de; tebliğde yer alan parasal hadlerin, takip eden yıllarda Bakanlıklarınca ayrıca bir
belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı; bu şekilde
yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacağı, 50 liradan
fazla olan tutarların ise 100 liraya yükseltileceği belirtilmiştir.

Bu düzenlemelere göre 2021 yılında ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler
ile temel ve ek mali tablolar aşağıdaki gibidir.

I-) 2021 YILINDA EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEMEK ZORUNDA OLAN
MÜKELLEFLER

Yukarıda açıklanan düzenlemeler uyarınca 2020 yılı aktif toplamı 27.682.100 TL veya
net satışlar toplamı 61.515.200 TL’yi aşan mükelleflerin, 2021 yılında verecekleri yıllık
gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali
tabloları da eklemeleri gerekmektedir.
Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.

II-) MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE GÖRE TEMEL
MALİ TABLOLAR İLE EK MALİ TABLOLAR

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre Temel Mali Tablolar ile Ek
Mali Tablolar aşağıdaki gibidir.
1. Bilanço
2. Gelir Tablosu
3. Satışların Maliyeti Tablosu
4. Fon Akım Tabloları
5. Nakit Akım Tablosu
6. Kâr Dağıtım Tablosu
7. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları,
diğerleri ise ek mali tabloları oluşturmaktadır.

III-) CEZA UYGULAMASI
Vergi Usul Kanunu’nun 353/6’ncı maddesine göre, Kanuna göre belirlenen muhasebe
standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile
muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve
standartlara uymayanlara 522 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2021 yılı
için 9.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
Diğer taraftan Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve
muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere
uyulmamış olması Vergi Usul Kanun'un 352/II-7 bendi hükmüne göre ikinci derece
usulsüzlük cezası kesilmesini de gerektirmektedir.


TÜRMOB