2022 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

2022 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir

vergisi mükelleflerinden 2021 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 18,057,000 TL ve net satışlar

toplamı 36,104,000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2022 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına

imzalatmak zorundadırlar.

Buna karşılık 2021 yılında

⎯ II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan satış tutarları 605,000

TL’yi aşmayanlar

⎯ II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyeti dışında işlerle uğraşanlardan yıllık gayri

safi iş hasılatı tutarı 305,000 TL’yi aşmayanlar

⎯ Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan hasılat tutarı 421,000 TL’yi aşmayanlar

⎯ Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçilerden hasılat tutarı 605,000 TL’yi

aşmayanlar

2022 yılı beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

İmzalatma zorunluluğu olan beyannameler gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir ve

kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve katma değer vergisi

beyannameleridir.

29 Haziran 1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Sıra No'lu Vergi

Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce

İmzalanması Hakkında Genel Tebliğinde kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı

nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 1997 yılı aktif toplamı

200 milyar ve net satışlar toplamı 400 milyar lirayı aşmayanların 1998 yılına ilişkin yıllık gelir

veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek

mensuplarına imzalatmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Daha sonra 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 seri No'lu SM,

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde de;

1) Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi

mükelleflerinden 2004 yılı aktif toplamı 3.000.000 ve net satışlar toplamı 6.000.000 Türk

Lirasını1 aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olduğu,

2) Buna karşılık

⎯ İkinci sınıf tacirlerden, alım satım veya imalat faaliyetlerinde bulunanlardan, 2004

yılında satışlarının tutarı 100.000 Türk Lirasını, bu faaliyetler dışındaki işlerle

uğraşanlardan 2004 yılı gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 50.000 Türk Lirasını,

⎯ Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden, 2004 yılında

hasılatları tutarı 100.000 Türk Lirasını,

⎯ Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan, 2004 yılında gayrisafi hasılatları tutarı

70.000 Türk Lirasını,

aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

Tebliğde ayrıca Bakanlıklarınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer

alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında

artırılarak uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Türk Lirası ve daha düşük

olan tutarların dikkate alınmayacağı, 500 Türk Lirasından fazla olan tutarların ise 1.000 Türk

Lirasına yükseltileceği düzenlemesi yer almıştır.

Bu düzenlemelere göre 2021 ve 2022 yılları için beyannamelerini imzalatmak zorunda olan

mükelleflere ilişkin tutarlar aşağıdaki gibidir. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB