31 Ocak'ta Sevki Yapılan Mamulün Faturası 1 Şubat Tarihine Kesilebilir Mi?

EYÜP YÜCELİ Mali Müşavir - Denetçi

31 OCAK'TA SEVKİ YAPILAN MAMULÜN FATURASI 1 ŞUBAT TARİHİNE DÜZENLENEBİLİR Mİ?

Gelir, kurumlar ve katma değer vergisinde dönemsellik ilkesi önemlidir. Mal ve hizmetlere ait gelir, kurumlar ve katma değer vergisinin hangi ay ya da yılda gider ve indirim konusu yapılacağı tartışma konusudur... 

Kısacası mal ve hizmetin vuku bulduğu veya sevk edildiği ay ile fatura tarihinin farklı bir ayda olması halinde kayıt nizamı ve vergi açısından bir sıkıntının olup olmayacağı hususunda bir çok soru gelmektedir.

Konuya ilişkin bir soruya cevap verelim:

SORU; 31 Ocak 2021'de sevk irsaliyesi düzenleyerek sevkini gerçekleştirdiğimiz mamulün faturasını 1 Şubat 2021 Tarihine düzenledik. Yaptığımız bu işlem doğru mudur? KDV iadesinde bize ve alıcı firma açısından bir sorun teşkil eder mi? Bu  faturayı hangi ay KDV beyannamesi ile beyanda bulunmamız gerekiyor?

CEVAP; Vergi Usul Kanunu'nun 231/5. maddesi ile faturanın, mal teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunlu olup, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Mal teslimi ve hizmet ifalarına ait KDV’nin, faturanın düzenlendiği ay değil, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi söz konusu.

 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 10/a maddesine göre mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin ifası ile KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmekte, bu işlemlere ait KDV’nin ise vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihin ait olduğu dönem Katma değer vergisi (KDV) beyannamesi ile beyanı gözardı edilmemelidir

 Kısacası, mal teslimi ve hizmet ifalarına ait KDV’nin, faturanın düzenlendiği ay değil, vergiyi doğuran olayın oluştuğu ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir

Aksine bir durum, KDV’nin geç beyanına neden olacak, bu da vergi ziyaı ve çeşitli cezai yaptırımlara neden olmakla birlikte KDV iadesinde de sorun teşkil edebilecektir

 7104 Sayılı Kanunun 8. maddesiyle, 3065 sayılı Kanunun 29. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişiklikle 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanımı sağlanmaktadır.

 Buna göre, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilen belgelerde gösterilen Katma değer vergisi, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilmesi halinde indirim konusu yapılması mümkün olacaktır

 Yine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 30687 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bırakın yıl içerisindeki ay farkını, 2020 yılına ait faturaların KDV’sinin 2021 yılında bile indirim konusu yapılmasını sağlamıştır

Ancak, 3065 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince,  Mal ve hizmetin yapıldığı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğunda KDV'nin de doğmuş olması hasebiyle 31 Ocak 2021 Tarihinde sevki yapılan mamulün faturasının da ay geçmeden 31 Ocak 2021 Tarihine düzenlenmesi uygun olacaktır.  Bu nedenle fatura tarihini düzeltmeniz gerekecektir

Yeni uygulamaya göre mamulü alan açısından faturanın 1 Şubat 2021 tarihli olmasında bir behis olmamakla birlikte ilgili faturanın KDV'sini müteakip aylarda da indirim konusu yapmasında bir sakıncı bulunmamaktadır 

Ancak sizin, yukarıda da belirtildiği üzere gerekli düzeltmeleri yaparak  Ocak 2021 KDV beyannamesi ile beyanda  bulunmanız usul açısından menfaatinize olacaktır

Sağlıcakla kalınız...

EYUP YÜCELİ
Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi
eyuceli@hotmail.com