7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Esasları

7316 SAYILI KANUNLA BAZI SEKTÖRLERE VERİLEN PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI BELLİ OLDU

1) 4447 sayılı Kanunun geçici 30'uncu maddesine göre işyerinin NACE Rev.2
Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01,
93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01,
96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet gösteren özel sektör işverenlerine ait
işyerlerinde;
2021/Mart ayında 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların
2021/Nisan ve Mayıs aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla, 5510 sayılı
Kanunun 82'nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
(3.577,50 TL üzerinden) hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
2) 4447 sayılı Kanunun geçici 30'uncu maddesinde yer alan destekten yararlanan
işverenler, bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve
diğer Kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden
yararlanamayacaktır.
3) 4447 sayılı Kanunun geçici 30'uncu maddesi kapsamında prim desteğinden
yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması
gerekmektedir.

BAZI SEKTÖRLERE VERİLEN PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESALARI
22/04/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7'nci
maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 30 uncu maddesinde bazı
sektörlerde faaliyet gösteren işverenlere prim desteği verilmesi düzenlemesi yapılmıştır.
Bazı sektörlerde verilen prim desteği, İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet
Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01,
93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03
kodunda faaliyet gösteren özel sektör işverenlerine verilen bir destektir. Aşağıda bu
destekten yararlanma şartları, miktarı ve diğer usul ve esasları açıklanmıştır.
1- Yararlanma Şartları:
a) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
b) Aşağıda belirtilen nace kodlarında faaliyet gösteren işyeri olması


TÜRMOB