Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kredi Kullanımına İlişkin BDDK Kararı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN KREDİ KULLANIMINA İLİŞKİN BDDK KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile
24.06.2022 tarihinden sonra uygulanmak üzere Kredi kullandırılmasının usul ve esaslarına ilişkin
düzenlemede bulunmuştur.
Karara göre bir şirketin;
1) 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi
bir şirket (Şirket) olması,
2) Yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL
karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması,
3) Yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış
hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması,
halinde söz konusu Şirkete TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacaktır.
Herhangi bir şirketin bu Karar kapsamına girmesi için bu 3 şartın birden sağlanması gerekmektedir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile Karar
tarihinden sonra uygulanmak üzere Kredi kullandırılmasının usul ve esaslarına ilişkin düzenlemede
bulunmuştur. Buna göre aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar;
- Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili
düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin (Şirket) kredi başvurusu yaptıkları tarih
itibarıyla yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat)
Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu Şirketlerin YP nakdi
varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış
hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden
yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları  çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler için bu
değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına,
- Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan
Şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu Şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten
itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları
tarafından (bağımsız denetim kuruluşu) en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye
göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu
Şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon
açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine,
- YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan Şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla,
mevcut YP nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net
satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi
boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt
etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen
Şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının,
aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini
bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına,
- Bu uygulama kapsamında, YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama
tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına,
- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum İnternet sitesinde yayımlanmasına
karar verilmiştir.