E-Beyanname Aracılık / Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Duyuru

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK ve SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ BİLGİ GİRİŞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği
yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
uyarınca, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek
mensuplarının aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait
beyannameleri GİB e-Beyanname Sistemine gönderebilmeleri için, müşterileri ile söz
konusu tebliğ ekinde yer alan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk
Sözleşmesi düzenlemeleri ve bu sözleşmelere ait bilgileri https://intvd.gib.gov.tr/
adresinde yer alan internet vergi dairesine girmeleri gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre meslek mensupları, hizmet
verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini, TÜRMOB’un
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek
zorundadırlar.

Diğer taraftan yazılı hizmet sözleşmesi düzenlemeden iş kabul edilmemesi, ücret
tarifesine uyulması ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin altında iş görülmesinin
önüne geçilmesi, sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye bu edimini yerine
getirmeden bir başka meslek mensubu tarafından iş yapılmasının engellenmesi,
stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde
daha önce çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet vermeme yasağına
uyup uymadıklarının izlenmesi ve bu yöndeki aykırı uygulamaları sonlandıracak
önlemlerin alınması amacıyla 13/12/2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca
Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararının 6 ncı maddesinde ise hizmet
sözleşmelerinin, TÜRMOB tarafından hazırlanan yazılım üzerinden tam ve eksiksiz bir
şekilde bağlı olduğu odaya bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden anlaşılacağı üzere meslek mensuplarının,
aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri eBeyanname Sistemine gönderebilmeleri için, müşterileri ile Elektronik Beyanname
Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi düzenlemeleri gerekmekte ayrıca hizmet
sözleşmesine ilişkin bilgilerin Birliğin belirlediği e-Birlik Sistemine; Aracılık ve
Sorumluluk Sözleşmesine ait bilgilerin ise internet vergi dairesine girilmesi
gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Gelir İdaresi
Başkanlığının hizmet sözleşmelerine ait bilgileri, TURMOB’un ise vergi mükelleflerine
ilişkin vergi levhasında yer alan bilgileri elektronik ortamda doğrulayabilmesi için
entegrasyon sağlanmıştır. 15/02/2021 tarihinden itibaren https://intvd.gib.gov.tr/
adresinden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgi girişi
esnasında, girişi yapılan hizmet sözleşmesi bilgiler online olarak, e-Birlik Sisteminde
bulunan hizmet sözleşmelerine ait bilgiler ile teyit edilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı
sistemlerine bilgi girişi yapılan hizmet sözleşmesine ilişkin bilgilerin, e-Birlik
Sisteminde doğrulamasının yapılamaması durumunda Elektronik Beyanname
Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi girişine izin verilmeyecektir.

Bu sebeple, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan meslek
mensuplarının Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgi girişinde
mağduriyet yaşamamaları için öncelikle e-Birlik Sistemine hizmet sözleşmelerine ilişkin
bilgilerin girişini yapmaları gerekmektedir.

Duyurulur. 20.01.2021

TÜRMOB