Emeklilik için prim günü eksiği olanlara kolaylık

Emeklilik için prim günü eksiği olanlara kolaylık

Emeklilik her bireyin hayalidir. Ancak emekli olabilmek için bazı şartların da yerine getirilmiş olması şarttır.

Emekli olmak için belli bir prime sahip olma şartı var. Bu primlerin günü gününe ödenmesi gerekiyor. Ancak toptan ödenme yöntemi de var.

Çalışanların emekli olabilmeleri için üç şartı yerine getirmesi gerekiyor. Belli bir süre sigortalı kalmak (9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl), belli bir yaşa gelmek ve yine işe giriş tarihine göre belli bir primi tamamlamak. Bu primler bir işyerinde çalışanlar için işveren tarafından ödeniyor. Kendi namına çalışanlar ise kendileri ödüyor. İsteğe bağlı sigortada ise yine sigortalı kendisi SGK’ya ödeme yapıyor.

Yasalarımızda ayrıca toplu olarak ödenip gün kazanma imkanları var. Bunlara genel anlamıyla borçlanma adı veriliyor. Borçlanma yöntemiyle gün satın alıp o kadar süre çalışmadan yaş şartı da tamamsa erken emeklilik mümkün oluyor. Hatta erkekler için askerlik günlerinin borçlanmasıyla işe geriş tarihi geri çekilip erken emeklilik gerçekleştiriliyor.

Hangi Süreler Toptan Ödenebilir ?

5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların;

1- Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

2- Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

3- 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

4- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, e- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

5- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

6- Grev ve lokavtta geçen süreleri,

7- Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, ı- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, i- 25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

8- Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurtdışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurtdışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait süreleri, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılmakta ve borçlandırılan süreler sigortalılıklarına sayılmaktadır.

ÖZGÜR KAYA

https://www.turkgun.com/emeklilik-icin-prim-gunu-eksigi-olanlara-kolaylik-makale-154209