Kronik Rahatsızlığı Olanların Sigorta Primlerini Son Ödeme Tarihi Belli Oldu

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN GERÇEK KİŞİ İŞVERENLERİN/SİGORTALILARIN ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ 26 TEMMUZ 2021 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

26/06/2020 tarihi itibariyle mücbir sebep hali kaldırılan kronik rahatsızlığı bulunan
işverenlerin ve sigortalıların ertelenen prim borçlarının 26/07/2021 (11/7/2021 tarihinin
mali tatile denk gelmesi nedeni ile) tarihinde ödenmesi halinde, süresinde ödenmiş
sayılacaktır.

KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN İŞVEREN VE SİGORTALILARIN ERTELENEN PRİM BORÇLARININ ÖDENMESİ:
02.04.2020/86 sayılı sirkülerimizde;

a) 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş
olanların herhangi bir talebe bağlı olmaksızın,

b) Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve
tevsik edenlerin başvurularına istinaden,
mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma
yasağının sona ereceği günü takip eden 15'inci günün sonuna kadar ödenmesi halinde
süresinde ödendiğinin kabul edileceği,
açıklanmıştır.

65 yaş ve üstü işveren ve sigortalıların mücbir sebep halinin 01/06/2020 tarihinde sona erdiği
ve bunların ertelenen sigorta prim borçlarının son ödeme süresinin 16/06/2020 olarak
belirlendiği 08.06.2020/128 sayılı sirkülerimizde belirtilmiştir.

26/06/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğine göre, 22/03/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu
kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu
Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”
uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep
hallerinin 26/06/2021 tarihinde sona erdirilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda 22/03/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen
kronik rahatsızlığı bulunan gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep hallerinin
26/06/2021 tarihi itibarıyla sona erdirilmesi nedeniyle, söz konusu işverenlerin/sigortalıların
ertelenen prim borçlarını 26/07/2021 (11/07/2021 tarihinin mali tatile denk gelmesi nedeni
ile) tarihine kadar ödemesi halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir. ,
Saygılarımızla…