MALIN FİRESİ FİRENİN KDV'Sİ...

MALIN FİRESİ FİRENİN KDV'Sİ...

Malın firesi firenin KDV’si

Uzun yıllardır bitmeyen tartışma 113 seri nolu KDV genel tebliği sonrası yeni bir boyut kazanmış durumda. Tebliğin “Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV Hakkında Yapılacak İşlem” başlıklı bölümünde;

“….. kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve imha edilen mallar, zayi olan mal mahiyetinde olduğundan mükelleflerce bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesi’nin “İlave edilecek KDV” satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmiştir.

Yani tebliğ uyarınca, bir sebeple işletme bünyesinde kullanılamaz hale gelen ve takdir komisyonu ya da ilgili Bakanlık temsilcileri önünde imha edilen malların KDV’lerinin indirimi mümkün olamayacaktır.

Peki yasal fire oranları kapsamında kullanılamaz hale gelmiş bu nedenle takdir komisyonu veya ilgili Bakanlık kararı olmadan gider hesaplarına atılmış malların KDV’si ne olacaktır?

Tebliğin yukarıda yer verilen açıklamalarını işletmede yasal fire oranları kapsamında satışa konu edilemez hale gelen mamuller için uygulamanın, ne yasaya ne de tebliğin amacına uygun düşmediğini öncelikle belirtmek isterim.

Aksi bir yorum, hiçbir firmada firenin olamayacağı, sair nedenle satışa konu edilemeyecek hale gelen mamullerin, her durumda zayi olan mallar olarak değerlendirilmeleri gerektiği gibi anlamsız bir sonuca ulaşmamıza neden olacaktır.

Yasa koyucu, 113 seri numaralı KDV Kanunu Genel Tebliği ile imha edilmesi nedeniyle satışa konu edilme ihtimali kalmayan, bir başka ifadeyle katma değer yaratmayacağı kesin olan mallar için kural ihdas etmiş bulunmaktadır. Aksi düşünülmüş olsaydı, tebliğ hükmünde ısrarla imha edilen mallara vurgu yapılmaz, daha önce indirime konu edilen KDV’lerin, indirimlerden çıkarılması için, bir malın sadece değerinin düşmesinin yeterli olduğu belirtilirdi.

Oysa, 60 seri nolu KDV sirkülerinde, Gelir İdaresince firelerin varlığı açıkça kabul edilmekte ve fire sonucu meydana gelen kayıplar nedeniyle, daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin de düzeltilmesine gerek olmadığı açıkça vurgulanmaktadır.

Özetle belirtmek gerekirse, ticaret ve sanayi odalarınca belirlenen fire oranlarını aşmamak kaydıyla, fire kabul edilen mallara ait KDV’lerin indirimlerden çıkarılmaması gerektiğine inanıyoruz. Bakanlığın da bu konuda net bir düzenleme yaparak konuya açıklık getirmesinde fayda olacaktır.

İ. Halil BAĞDINLI

GÖZLEM

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU