Muhasebecinin SGK İdari Para Cezasında Sorumluluğu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin İdari Para Cezasında Sorumluluğu Var mı?

​Geçen hafta  muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yaptırımların neler olduğundan bahsetmiştik. bu yazımızdan sonra okurlarımızdan birçok soru aldık. Bu sorulardan anlaşılıyor ki özellikle mali müşavirlerin birçok konuda kafaları karışık ve çekinceleri bulunuyor. Özellikle hatalı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanması durumunda işverenler tarafından faturanın kendilerine kesilmesinden endişeliler. Bu sebeple bugünkü yazımızda meslek mensuplarının dikkat etmeleri gereken hususlardan ve yapılacak hatalar nedeniyle maddi sorumluluk altına girmelerinden bahsedeceğiz.

Mali Müşavirin Sorumluluğu Var
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması ile birlikte öncelikle işverenlerin ve mali müşavirlerin sözleşmelerini yenilemeleri gerekiyor. Nitekim Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre, düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte 3568 sayılı Kanuna göre yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensupları da müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor. Bu itibarla, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin meslek mensupları tarafından düzenlenmesi ve verilmesi amacıyla işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında yazılı sözleşme düzenlenmesi gerekiyor.

Yukarıda bahsettiğimiz müşterek ve müteselsilen sorumluluğun ortaya çıkabilmesi için bazı şartların varlığı gerekiyor:

Mali müşavire yazılı olarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile ilgili yetki verilmiş olmalı.
Mali müşavir, düzenlediği muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet vermiş olmalı.
Bu durum, SGK tarafından veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olmalı.
Defter, kayıt ve belgeler imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgiler ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla mali müşavire intikal ettirilmiş olmalı.   

İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden mali müşavir tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için de ilgili mali müşavir sorumlu sayılacaktır.

Sorumluluğun Kapsamı Nasıl?

Saydığımız şartların varlığı halinde mali müşavirlerin aşağıdaki borçlardan dolayı işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumluluğu ortaya çıkacaktır;
Prim kaybından,
Gecikme cezasından,
Gecikme zammından,
İdari para cezalarından,
Fazla veya yersiz yapılan ödemelerden,

Ancak, 5510 sayılı Kanuna göre düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin saklanmasından ve ibrazından mali müşavirler sorumlu olmayıp işverenler sorumlu tutulacaktır.

​Sözleşmelere Dikkat

Mali müşavirlerin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderebilmesi için VUK 340 seri no’lu Genel Tebliğ ekindeki “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" sözleşmelerinin yenilenmesi (güncellenmesi) gerekli. Buna göre, meslek mensupları ile işverenler arasında daha önce yapılan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" sözleşmelerinde “5510 Sayılı Kanuna göre sorumluluk” ifadesi yok ise mevcut sözleşmenin güncellenmesi gerekiyor.
14.09.2020
​​
Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
mhmtblt79@gmail.com