Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması

18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 sayılı resmi gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği (Sıra No: 1) ile daha önce Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı verilen muhtasar beyanname, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim hizmet bildirgesi birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname olarak verilmesi uygulaması getirilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan bu Tebliğe göre “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsus bir düzenlemedir. Yapılan bu düzenlemeyle kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda;  • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,


  • 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini, içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
Üçer aylık verilen muhtasar beyannameler artık aylık olarak verilecek

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, 193 sayılı Kanunun 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği vergi dairesi  • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine.


  • Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları halde kesintiye tabi ödemesi bulunmayanlar kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer vergi dairesine.


  • Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesine
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda vereceklerdir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin onaylanması ve tahakkuk fişlerinin düzenlenmesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni süresinde verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecek. Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir. Düzenlenen bu tahakkuk fişi/fişleri mükellefe/işverene veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti tebliği yerine geçecek.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin düzeltme beyannamesi

Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilecek.

Ceza uygulaması

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecek.

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar (31.Mart.2017) internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecek.

Geçiş dönemi uygulaması

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasında geçiş dönemi için Kırşehir ilimiz pilot il olarak belirlenmiştir. Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için bu Tebliğin uygulanmasına, Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1.Haziran.2017 tarihinden itibaren başlanacak.

Damga Vergisi Uygulaması

Mevcut uygulamada ayrı ayrı verilmekte olan Muhtasar beyanname için 33,90 TL. Aylık Hizmet ve Prim Bildirgesi için 25,30 TL olmak üzere toplam 59,20 TL. damga vergisi uygulamaya girecek olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” sisteminde 40,20 TL olarak ödenecek.

Yürürlük

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması geçiş dönemi için belirlenen iller hariç ülke genelinde 1.Ocak.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Mustafa Bahadır Altaş

HÜRSES